Informācija par izmaiņām pagastu pārvalžu, pašvaldības iestāžu un Administrācijas amatu vietās

 Alūksnes novada dome 28. novembra sēdē pieņēma lēmumu par pagasta pārvalžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu, kas, ņemot vērā pašvaldībā veiktā funkciju audita rezultātus, paredz no 2020. gada 1. janvāra likvidēt virkni pagastu pārvalžu struktūrvienību, kā arī veica grozījumus domes lēmumā par pašvaldības amata vietām, līdz ar to no 2020. gada 1. janvāra būs izmaiņas amatu sarakstos pagastu pārvaldēs, pašvaldības administrācijā, kā arī atsevišķās pašvaldības iestādēs.

 Pilnveidojot pagastu pārvalžu institucionālo sistēmu, pieņemts lēmums, ka visās pagastu pārvaldēs kā atsevišķa struktūrvienība no 2020. gada 1. janvāra vairs nepastāvēs komunālās saimniecības. Teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas funkcijas pagasta pārvaldē saglabāsies, to tāpat veiks attiecīgie pārvalžu komunālās nozares darbinieki.

 Strautiņu bibliotēku pievienos Alsviķu bibliotēkai. Annas pagastā kā atsevišķu struktūrvienību likvidēs Annas sporta centru. Bejas novadpētniecības centru pievienos Bejas bibliotēkai. Kalncempju bibliotēku nodos Jaunannas pagasta pārvaldei. Mālupes pagastā likvidēs Mālupes pagasta sociālo centru “Māras”. Veclaicenes pagastā likvidēs tūrisma info punktu, Veclaicenes feldšeru-vecmāšu punktu, bet Veclaicenes vēstures krātuvi pievienos Veclaicenes bibliotēkai. Zeltiņu vēstures krātuvi pievienos Zeltiņu bibliotēkai, armijas bāzi – tautas namam. Ziemera pagasta pārvaldē likvidēs Ziemera feldšeru punktu.

 Turpmāk būs atspoguļots, kādas nozīmīgākās izmaiņas iestāžu struktūrā (likvidētas esošas vai izveidotas jaunas amata vietas, mainītas darba slodzes u.c.) tiks veiktas no 2020. gada 1. janvāra. Tabulās ietverta informācija par to, kādas amata vietas un slodzes pagastu pārvaldēs būs no 2020. gada 1. janvāra. Jāuzsver, ka ar apjomīgo lēmumu Nr.361 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”” pilnībā var iepazīties www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Par Alūksnes novada domes darbu/Domes lēmumi.

 Atsevišķos gadījumos mainās pagastu pārvalžu darbinieku amata vietu nosaukumi sakarā ar to, ka tiek pārskatīti veicamie pienākumi. Pagastos, kur pagasta pārvaldes vadītāja amata vietas jau bija, tām tiek mainīts nosaukums uz “vadītājs”, bet pagastos, kuros to nebija – vadītāja amata vienības tiks veidotas no jauna.

IZMAIŅAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS NO 2020. GADA 1. JANVĀRA

Alūksnes novada pašvaldības Administrācijā:
likvidēt amata vienības – ekonomists, nodokļu administrators, grāmatvedis-uzskaitvedis, grāmatvedis-uzskaitvedis (Pededze), grāmatvedis-uzskaitvedis (Alsviķi), grāmatvedis-uzskaitvedis (Liepna), grāmatvedis-uzskaitvedis (Jaunalūksne), grāmatvedis-uzskaitvedis (Ziemeri, Jaunlaicene) un grāmatvedis-uzskaitvedis (Sociālo lietu pārvalde), likvidēt 3 amata vienības – grāmatvedis un grāmatvedis (Zeltiņi),
izveidot 10 jaunas amata vienības – pamatlīdzekļu grāmatvedis (2 amata vienības), debitoru grāmatvedis (3 amata vienības), kreditoru grāmatvedis (3 amata vienības) un krājumu grāmatvedis (2 amata vienības), izveidot 1 jaunu amata vienību – projektu vadītājs.

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā:
likvidēt amata vienību – apkopējs.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā:
likvidēt amata vienības – galvenais bibliotekārs-bērnu literatūras nodaļas vadītājs, bibliotekārs,
amata vienībai – informācijas tehnoloģiju administrators slodzi mainīt no 1 uz 0,8.


Alūksnes muzejā:
likvidēt amata vienību – klientu apkalpošanas speciālists.


Jaunlaicenes muižas muzejā:
likvidēt amata vienību – apkopējs-sētnieks,
izveidot jaunu amata vienību – klientu apkalpošanas speciālists ar slodzi 1.


Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
likvidēt amata vienību – vēsturnieks.

Alūksnes Kultūras centrā:
mainīt vairāku amatiermākslas kolektīvu vadītāju slodzes,
izveidot jaunu amata vienību – senioru kora diriģents ar slodzi 0,35.

IZMAIŅAS PAGASTU PĀRVALŽU STRUKTŪRĀS

Izmaiņas no 2019. gada 1. decembra:


Annas pagasta pārvaldē:
likvidēt sadaļu “Annas Feldšeru vecmāšu punkts”, amata vienības – ārsta palīgs, apkopējs un apkures krāšņu kurinātājs.
Mālupes pagasta pārvaldē: likvidēt sadaļu “Mālupes feldšerpunkts”, amata vienību – ārsta palīgs.

Izmaiņas no 2020. gada 1. janvāra:


Alsviķu pagasta pārvaldē:

lietveža slodzi mainīt no 1 uz 0,7,
likvidēt 2 apkopēja amata vienības (slodze 1,9), sadaļu “Higiēnas pakalpojuma punkts” un amata vienību dežurants, sadaļu “Strautiņu bibliotēka” un amata vienību bibliotēkas vadītājs, amata vienību – apkopējs,
palīgstrādnieka darba slodzi  mainīt no 2 uz 1,
izveidot jaunu amata vienību – apkopējs,
mainīt amata slodzes amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.

Alsviķu pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Alsviķu pagasta pārvalde

1.

Vadītājs 

1

2.

Lietvedis

0.7

Alsviķu pagasta komunālā saimniecība

3.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

4.

Kurinātājs (2 vienības, sezonas, summētais darba laiks)

2

6.

Apkopējs

1.5

7.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1

Alsviķu feldšeru-vecmāšu punkts

8.

Ambulatorā dienesta ārsta palīgs

0.5

9.

Ambulatorā dienesta ārsta palīgs

0.25

Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts

10.

Ambulatorā dienesta ārsta palīgs

0.5

Alsviķu bibliotēka

11.

Bibliotēkas vadītājs (veic arī Strautiņu bibliotekāra darbu)

1

Alsviķu pagasta skolēnu pārvadājumi

12.

Autobusa vadītājs (summētais darba laiks)

1

Alsviķu pagasta kultūras nams

13.

Kultūras nama vadītājs

1

14.

Deju kopas vadītājs (“Jandāls”)

0.2

15.

Deju kopas vadītājs (“Vēlreiz”)

0.2

16.

Deju kopas vadītājs (bērnu)

0.1

17.

Ansambļa vadītājs (sieviešu)

0.15

18.

Ansambļa vadītājs (bērnu)

0.1

19.

Amatierteātra režisors

0.15

 

Annas pagasta pārvaldē:
izveidot jaunu amata vienību – vadītājs,
likvidēt amata vienības – lietvedis, apkopējs (4 vienības ar slodzi 1,7), apkures krāšņu kurinātājs (3 vienības ar slodzi 4,2), kultūras nama vadītājs, deju kopas vadītājs, amatierteātra režisors, palīgstrādnieks, svītrot sadaļu “Annas sporta centrs”,
bibliotēkas vadītāja amata nosaukumu aizstāt ar “bibliotēkas vadītājs-kultūras darba organizators”,
palīgstrādnieka darba slodzi mainīt no 0,25 uz 1,
izveidot 2 jaunas amata vienības – apkopējs ar slodzi 2 un 4 jaunas amata vienības – kurinātājs ar slodzi 4,
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Annas pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Annas pagasta pārvalde

1.

Vadītājs 

1

Annas kultūras nams

2.

Ansambļa vadītājs

0.15

Annas bibliotēka

3.

Bibliotēkas vadītājs – kultūras darba organizators

1

Annas pagasta komunālā saimniecība

4.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

5.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1

6.

Apkopējs

2

7.

Kurinātājs (sezonas, summētais darba laiks)

4

 

Ilzenes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar slodzi 1, kurinātājs (sezonas) ar slodzi 1,5, deju grupas vadītājs ar slodzi 0,1,
likvidēt amata vienības – lietvedis, palīgstrādnieks, centra “Dailes” vadītājs, apkopējs,
palīgstrādnieka (sezonas) slodzi mainīt no 1,5 uz 1, sporta pasākumu organizatora slodzi mainīt no 0,5 uz 0,2,
bibliotēkas vadītāja amata nosaukumu aizstāt ar “bibliotēkas vadītājs – kultūras darba organizators”,
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Ilzenes pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Ilzenes pagasta pārvalde

1.

Vadītājs 

1

Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumi

2.

Autobusa vadītājs (summētais darba laiks)

1

Ilzenes pagasta komunālā saimniecība

3.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

4.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1

5.

Apkopējs

1

6.

Kurinātājs (sezonas, summētais darba laiks)

1.5

Ilzenes bibliotēka

7.

Bibliotēkas vadītājs- kultūras darba organizators

1

SKIM centrs “Dailes”

8.

Ansambļa vadītājs

0.15

9.

Deju grupas vadītājs

0.1

10.

Sporta pasākumu organizators

0.2

Ilzenes  feldšeru punkts

11.

Ambulatorā dienesta ārsta palīgs

0.4

 

Jaunalūksnes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunu amata vienību – vadītājs ar slodzi 1,
amata vienībai – sekretārs mainīt slodzi 1 uz 0,6,
likvidēt amata vienības – teritoriālās attīstības speciālists, apkopējs (2 vienības ar slodzi 2), deju kolektīva vadītājs, svītrot sadaļu “Bejas novadpētniecības centrs” un likvidēt amata vienību – novadpētniecības centra vadītājs,
mainīt Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja slodzi no 1 uz 0,8,
izveidot 2 jaunas amata vienības apkopējs ar slodzi 2, palīgstrādnieks (sezonas) ar slodzi 1,
mainīt vairāku amatierkolektīvu vadītāju slodzes.

Jaunalūksnes pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

1.

Vadītājs 

1

2.

Sekretārs

0.6

Bejas bibliotēka

3.

Bibliotēkas vadītājs (veic arī Bejas novadpētniecības centra darbu)

1

Jaunalūksnes bibliotēka

4.

Bibliotēkas vadītājs

0.8

Kolberģa tautas nams

5.

Tautas nama vadītājs

1

6.

Deju kolektīva vadītājs

0.2

7.

Amatierteātra režisors

0.15

8.

Amatierteātra režisors

0.15

9.

Kora diriģents

0.25

10.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.2

Jaunalūksnes komunālā saimniecība

11.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

12.

Apkopējs

2

13.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1

Bejas feldšeru-vecmāšu punkts

14.

Ārsta palīgs (feldšeris)

0.5

 

Jaunannas pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – teritorijas attīstības speciālists, lietvedis, apkopējs, ceļu uzraugs, sētnieks, palīgstrādnieks, apkopējs,
sadaļu “Jaunannas bibliotēka” pārdēvēt par “Jaunannas un Kalncempju bibliotēkas”, bibliotēkas vadītāja amata nosaukumu aizstāt ar “Jaunannas un Kalncempju bibliotēkas vadītājs”,
izveidot jaunu amata vienību – apkopējs ar slodzi 1,
mainīt vairāku amatierkolektīvu vadītāju slodzes.

Jaunannas pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Jaunannas pagasta pārvalde

1.       

Vadītājs

1

Jaunannas un Kalncempju bibliotēkas

2.

Jaunannas un Kalncempju bibliotēkas vadītājs

1

Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājums

3.

Autobusa šoferis (summētais darba laiks)

1

Jaunannas pagasta komunālā saimniecība

4.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

5.

Apkopējs

1

Jaunannas tautas nams

6.

Tautas nama vadītājs

1.0

7.

Ansambļa vadītājs

0.35

8.

Amatierteātra režisors

0.15

9.

Amatierteātra režisors

0.10

10.

Deju kolektīva vadītājs

0.40

 

Jaunlaicenes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar slodzi 1, amatierteātra režisors ar slodzi 0,15,
likvidēt amata vienības – sekretārs-lietvedis, apkopējs, Jaunlaicenes sieviešu vokālā ansambļa vadītājs, amatiermākslas kolektīva vadītājs, tautas nama vadītājs
mainīt bibliotēkas vadītāja slodzi no 1 uz 0,8.

 

Jaunlaicenes pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

1.

Vadītājs 

1

Jaunlaicenes pagasta komunālā saimniecība

2.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

3.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1

4.

Apkopējs

1

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

5.

Bibliotēkas vadītājs

0.8

Jaunlaicenes pagasta tautas nams

6.

Folkloras kopas vadītājs

0.15

7.

Amatierteātra režisors

0.15

 

Kalncempju pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar slodzi 0,5,
likvidēt amata vienības – lietvedis, apkopējs, palīgstrādnieks, sabiedriskā centra vadītājs,
svītrot sadaļu “Kalncempju bibliotēka” un likvidēt amata vienību – bibliotēkas vadītājs,
saimniecības pārziņa amata nosaukumu aizstāt ar “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” un slodzi mainīt no 0,25 uz 0,5, automobiļa vadītāja slodzi mainīt no 0,75 uz 0,5, mainīt deju kopas vadītāja slodzi.

Kalncempju pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Kalncempju pagasta pārvalde

1.

Vadītājs 

1

Kalncempju pagasta komunālā saimniecība

2.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

0.5

3.

Apkopējs

0.5

Kalncempju pagasta skolēnu pārvadājumi

4.

Automobiļa vadītājs

0.5

Sabiedriskais centrs

5.

Deju kopas vadītājs

0.1

Feldšeru  vecmāšu punkts

6.

Ārsta palīgs (feldšeris)

0.25

 

Liepnas pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar slodzi 1,5, tehniskais darbinieks ar slodzi 1, izveidot sadaļu “Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumi” un amata vienību – autobusa vadītājs ar slodzi 0,7,
likvidēt amata vienības – teritorijas attīstības speciālists, lietvedības sekretārs, autobusa vadītājs, apkopējs (3 vienības ar slodzi 3), skaņu režisors, deju kolektīva vadītājs, svītrot sadaļu “Sporta pasākumi”,
bibliotēkas vadītāja slodzi mainīt no 1 uz 0,8,
sporta pasākumu organizatora amatu pārcelt uz Liepnas tautas namu, slodzi mainīt no 0,5 uz 0,3,
mainīt vairāku amatiermākslas kolektīvu vadītāju slodzes.

Liepnas pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Liepnas pagasta pārvalde

1.

Vadītājs 

1

Liepnas bibliotēka

2.

Bibliotēkas vadītājs

0.8

Liepnas autoceļu fonds

3.

Traktortehnikas vadītājs

0.3

Liepnas tautas nams

4.

Tautas nama vadītājs

1

5.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.15

6.

Deju kopas vadītājs

0.2

7.

Amatierteātra režisors

0.15

8.

Lietišķās mākslas kolektīva vadītājs

0.1

9.

Sporta pasākumu organizators

0.3

10.

Deju kolektīva vadītājs

0.1

Liepnas pagasta komunālā saimniecība

11.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

12.

Kurinātājs – strādnieks

1

13.

Apkopējs

1.5

14.

Tehniskais darbinieks

1

Liepnas skolēnu pārvadājumi

15.

Autobusa vadītājs

0.7

 

Malienas pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – sekretārs, tautas nama vadītājs, apkopējs, kurinātājs, komunālās saimniecības pārzinis,
izveidot jaunas amata vienības – kurinātājs ar slodzi 2, apkopējs ar slodzi 1, palīgstrādnieks ar slodzi 1,
bibliotēkas vadītāja amata nosaukumu aizstāt ar “bibliotēkas vadītājs – kultūras darba organizators”,
mainīt amatiermākslas kolektīvu vadītāju slodzes.

Malienas pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Malienas pagasta pārvalde

1.

Vadītājs

1

Malienas tautas nams

2.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.15

3.

Amatierteātra režisors

0.15

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.2

Malienas bibliotēka

5.

Bibliotēkas vadītājs-kultūras darba organizators

1

Malienas komunālā saimniecība

6.

Kurinātājs (sezonas, summētais darba laiks)

2

7.

Apkopējs

1

8.

Palīgstrādnieks

1

Malienas skolēnu pārvadājumi

9.

Mikroautobusa vadītājs (summētais darba laiks)

1

 

Mālupes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – apkopējs ar slodzi 1,5, lietišķās mākslas interešu grupas vadītājs ar slodzi 0,1,
likvidēt amata vienības – lietvedības sekretārs, apkopējs (4 vienības ar slodzi 1,3), kapsētas pārzinis, ceļu meistars, deju kolektīva vadītājs, amatiermākslas kolektīva vadītājs, svītrot sadaļas “Mālupes sporta pasākumi”, “Mālupes pagasta sociālais centrs “Māras”,
bibliotēkas vadītāja slodzi mainīt no 1 uz 0,8,
sporta pasākumu organizatora amatu pārcelt uz Mālupes Saieta namu, slodzi mainīt no 0,5 uz 0,3,
komunālās saimniecības pārziņa amata nosaukumu aizstāt ar “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, slodzi mainīt no 0,5 uz 1,
saieta nama vadītāja slodzi mainīt no 1 uz 0,8,
mainīt amatiermākslas kolektīvu vadītāju slodzes.

Mālupes pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Mālupes  pagasta pārvalde

1.

Pagasta pārvaldes vadītājs

1

Mālupes bibliotēka

2.

Bibliotēkas vadītājs

0.8

Mālupes pagasta komunālā saimniecība

3.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

4.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1.0

5.

Apkopējs

1.5

Mālupes Saieta nams

6.

Saieta nama vadītājs

0.8

7.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.15

8.

Deju kopas vadītājs

0.1

9.

Lietišķās mākslas interešu grupas vadītājs

0.1

10.

Sporta pasākumu organizators

0.3

Mālupes pagasta skolēnu pārvadājumi

11.

Autobusa vadītājs

1

 

Mārkalnes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunu amata vienību – vadītājs ar slodzi 1, tautas nama vadītājs, kurinātājs, amatierteātra režisors,
likvidēt amata vienības – sekretārs-lietvedis, apkopējs, kurinātājs (sezonas), mikroautobusa vadītājs,
bibliotēkas vadītāja amata nosaukumu aizstāt ar “bibliotēkas vadītājs-kultūras darba organizators”,
komunālās saimniecības pārziņa amata nosaukumu aizstāt ar “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, slodzi mainīt no 0,5 uz 1,
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Mārkalnes pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Mārkalnes pagasta pārvalde

1.

Vadītājs

1

Mārkalnes pagasta bibliotēka

2.

Bibliotēkas vadītājs- kultūras darba organizators

1

Mārkalnes pagasta tautas nams

3.

Ansambļa vadītājs

0.15

Mārkalnes pagasta teritorijas apsaimniekošana

4.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

5.

Kurinātājs (sezonas)

2

6.

Apkopējs-sētnieks

1

Mārkalnes feldšeru punkts

7.

Ārsta palīgs

0.5

8.

Apkopējs

0.1

 

Pededzes pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – teritorijas attīstības speciālists, sekretārs-lietvedis, apkopējs (4 vienības ar slodzi 2), kapsētas pārzinis, kultūras pasākumu tehniskais speciālists,
izveidot 2 jaunas amata vienības – apkopējs ar slodzi 2,
saimniecības pārziņa amata nosaukumu aizstāt ar “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, slodzi noteikt 2,
bibliotēkas vadītāja slodzi mainīt no 1 uz 0,8,
mainīt slodzes amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.

Pededzes pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Pededzes pagasta pārvalde

1.

Vadītājs

1

Pededzes pagasta komunālā saimniecība

2.

Kurinātājs (sezonas)

1

3.

Kurinātājs (sezonas)

1

4.

Mikroautobusa vadītājs (summētais darba laiks)

1

5.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

2

6.

Apkopējs

2

   Pededzes ambulance

7.

Ārsta palīgs

0.5

Pededzes bibliotēka   

8.

Bibliotēkas vadītājs

0.8

Pededzes tautas  nams  

9.

Tautas nama vadītājs

1

10.

Folkloras kopas vadītājs

0.15

11.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.1

12.

Deju kolektīva vadītājs

0.20

13.

Deju kolektīva vadītājs

0.15

14.

Deju kolektīva vadītājs

0.15

Pededzes ugunsdrošības pasākumi

15.

Ugunsdzēsēju automašīnas vadītājs

0.2

 

Veclaicenes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar slodzi 2,
likvidēt amata vienības – sekretārs-lietvedis, apkopējs, kurinātājs (2 vienības ar slodzi 2), svītrot sadaļu “Veclaicenes vēstures krātuve” un likvidēt krājuma glabātāja amatu, svītrot sadaļu “Veclaicenes pagasta informācijas punkts” un likvidēt lauku tūrisma speciālista amatu,
tautas nama vadītāja slodzi mainīt no 1 uz 0,8,
mainīt slodzes amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.

Veclaicenes pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Veclaicenes pagasta pārvalde

1.

Vadītājs

1

 Komunālā saimniecība

2.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

1

3.

Apkopējs

2

4.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1

 Veclaicenes pagasta bibliotēka

5.

Bibliotēkas vadītājs

1

 Veclaicenes pagasta tautas nams

6.

Tautas nama vadītājs

0.8

7.

Veclaicenes senioru ansambļa vadītājs

0.15

8.

Veclaicenes vīru vokālā ansambļa vadītājs

0.15

9.

Veclaicenes sieviešu vokālā ansambļa vadītājs

0.15

10.

Veclaicenes jauktā vokālā ansambļa vadītājs

0.15

11.

Deju kopas vadītājs

0.10

12.

Deju kolektīva vadītājs

0.20

 

Zeltiņu pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – vadītājs ar slodzi 1, amatierteātra režisors ar slodzi 0,2, palīgstrādnieks ar slodzi 1, apkopējs ar slodzi 1,5
likvidēt amata vienības – lietvedis, teritorijas attīstības speciālists, apkopējs, kurinātājs, saimniecības pārzinis, sētnieks, likvidēt sadaļu “Zeltiņu vēstures krātuve” un amata vienību – vēstures krātuves vadītājs,
ceļu meistara amata nosaukumu aizstāt ar “traktora vadītājs”, slodzi noteikt 1,
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Zeltiņu pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Zeltiņu pagasta pārvalde

1.

Vadītājs

1

Zeltiņu tautas nams

2.

Vadītājs

1

3.

Ansambļa vadītājs

0.1

4.

Amatierteātra režisors

0.2

Zeltiņu bibliotēka

5.

Bibliotēkas vadītājs

1

Zeltiņu komunālā saimniecība

6.

Apkopējs

1.5

7

Palīgstrādnieks (sezonas)

1.0

Speciālais budžets-autoceļu fonds-Zeltiņi

8.

Traktora vadītājs

1

Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumi

9.

Autobusa vadītājs (summētais darba laiks)

1

 

Ziemera pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – teritorijas attīstības speciālists, sekretārs-lietvedis, apkopējs (2 vienības ar slodzi 1,5), autoceļu remonta uzturēšanas darba organizators, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālists, kurinātājs (2 vienības ar slodzi 2), amatiermākslas kolektīva vadītājs,
saimniecības pārziņa, mikroautobusa vadītāja amata nosaukumu aizstāt ar “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, autobusa vadītājs”, noteikt slodzi 1,
kurinātāja slodzi mainīt no 2 uz 1,
izveidot jaunu amata vienību – apkopējs ar slodzi 1,
bibliotēkas vadītāja slodzi mainīt no 1 uz 0,8,
mainīt kora vadītāja slodzi.

Ziemera pagasta pārvalde, uz 01.01.2020.

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze

Ziemera pagasta pārvalde

1.

Pagasta pārvaldes vadītājs

1

Komunālā saimniecība

2.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis mikroautobusa šoferis

1

3.

Kurinātājs (sezonas)

1

4.

Palīgstrādnieks (sezonas)

1

5.

Apkopējs

1

 Māriņkalna bibliotēka

6.

Bibliotēkas vadītājs

0.8

 Māriņkalna tautas nams

7.

Tautas nama vadītājs

1

8.

29.Ziemeru mazpulka vadītājs

0.5

9.

Ziemera sieviešu kora “Elisa” vadītājs

0.25

10.

Ziemera sieviešu vokālā
ansambļa vadītājs

0.15

11.

Ziemera folkloras kopas vadītājs

0.15