Domes sēdes 25.06.2020. darba kārtība

25.06.2020., plkst. 9:00
Zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0216 īpašumā “Skalbes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skārņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 147”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36940010006 daļas īslaicīgu nomu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdenssaimniecības tīklu Merķeļa ielas industriālajā teritorijā Alūksnē, Alūksnes novadā, Latgales, Jāņkalna un Uzvaras ielās Alūksnē, Alūksnes novadā – atsavināšanu.
 8. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 9. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 10. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 11. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 12. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Purva ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 13. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 15. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.276 “Par projektu “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!””.
 17. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2020.gadam.
 18. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra lēmuma Nr. 37 “Par saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu” atcelšanu.
 19. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 28.maija saistošo noteikumu Nr. 16/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
 20. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” izdošanu.
 21. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu.
 22. Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
 23. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
 24. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.
 25. Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Zeltiņu vēstures krātuvē apstiprināšanu.
 26. Par maksas pakalpojuma tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” apstiprināšanu”.
 27. Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem
 28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr.175 “Par aizņēmumu projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/Sajūtu verstis”/“630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai”.
 29. Par Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
 30. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” izdošanu.
 31. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda uzkrājuma.
 32. Par Alūksnes novada pašvaldības medību tiesībām.
Skip to content