Alūksnes novadam atbalstīts apjomīgs projekts uzņēmējdarbības veicināšanai

 Alūksnes novadam atbalstīts apjomīgs projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”, kas ļaus attīstīt uzņēmējdarbībai nozīmīgu infrastruktūru novadā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

 

 Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, revitalizējot degradētu teritoriju un nodrošinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi. Tā kopējais finansējums ir 6 800 000 EUR, tajā skaitā 5 000 000 EUR būs ERAF finansējums.

 

 Projektā plānotie ieguldījumi infrastruktūrā dos iespēju paplašināt uzņēmējdarbību visā novadā strādājošiem komersantiem. Savu ieguldījumu apņēmušies veikt arī uzņēmēji, radot kopā vismaz 111 jaunas darbavietas un ieguldot uzņēmējdarbības paplašināšanā vismaz 10 749 597 EUR. Projekts ļaus atjaunot degradētu teritoriju 5,698 ha platībā.

 

 Alūksnes novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai ir nepieciešams izveidot jaunu un sakārtot esošo komercdarbībai piemērotu infrastruktūru ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ceļu tīklu, lai novads būtu pievilcīgs mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai.

 

 Alūksnes novadā uzņēmējdarbības attīstībai un paplašināšanai lielākais šķērslis ir piemērotu ražošanas ēku un telpu trūkums ar atbilstošu infrastruktūru. Esošajiem uzņēmējiem un ražotnēm novada teritorijā ir apgrūtināta piekļuve, un pašvaldības autoceļu tīkla stāvoklis ir kritisks. Finansējuma trūkuma dēļ, vairākus gadus to nav bijis iespējams uzlabot, kas būtiski ietekmē uzņēmējdarbības attīstības potenciālu. Veicot ieguldījumus ceļu tīkla attīstībā, tiks sekmēta teritoriju revitalizācija.

 

Projektā plānotās darbības:

 

  1. Ražošanas ēkas “Biznesa stacija” izbūve.

 Pirms ēkas būvniecības pašvaldības īpašumā esošā revitalizējamā teritorijā Tālavas ielā nojauks četras vidi degradējošas ēkas. Ražošanas ēkas kopējā telpu platība būs 663 m2, tajā paredzēts izveidot dažādu nozaru uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai piemērotas telpas, kas būs nodrošinātas ar centrālās ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes inženierkomunikāciju pieslēgumiem un atbilstošas jaudas elektroenerģijas pieslēgumu. Ražošanas ēkā plānotas sešas nomas telpas ar atsevišķu ieejas zonu, produkcijas īslaicīgai uzglabāšanai āra nojume. Ap ēku paredzēts teritorijas labiekārtojums ar koku un dekoratīvo krūmu stādījumiem, velosipēdu novietnēm, LED apgaismojuma laternām, priekšlaukumu ar auto stāvvietām un tehnoloģisko pagalmu. 

 Ražošanas ēku plānots nodot nomā komersantiem, kas tiks izvēlēti nomas tiesību izsoles konkursa kārtībā.

 

  1. Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve.

 Paredzēts veikt uzņēmējdarbībai stratēģiski svarīgu un nozīmīgu Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūvi – uzlabojot ielas nestspēju, ierīkojot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, nomainot nātrija ielu apgaismojumu pret enerģiju taupošiem risinājumiem ar videi draudzīgu LED apgaismojumu, pārbūvējot ietves un veicot piegulošās teritorijas labiekārtošanu, ierīkojot koku noēnojuma zonas. Īstenojot projektu, būs veikta Tālavas un Gulbenes ielu posma pārbūve 0,82 km garumā un ierīkoti ūdenssaimniecības inženiertīkli – ūdensvads 1,53 km un kanalizācija 1,61 km.

 

  1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielā 4, Alūksnē.

 Paredzēts veikt ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanu Pilssalas ielā 4 ar iespēju teritorijā esošajam un potenciālajiem komersantiem pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Izbūvējamais ūdenssaimniecības infrastruktūras tīkls ir 176 m garumā, tas ir ar komercdarbību saistītās teritorijas funkcionālais savienojums. Papildus paredzēts izbūvēt gājēju/velosipēdistu trotuāru Pilssalas ielai, kā arī labiekārtot piegulošo teritoriju, izveidojot atpūtas zonu ar dzīvžogu un apstādījumiem.

 

  1. Ražošanas ēku izbūve komersantiem Alūksnes novada teritorijā.

 Balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām un pieprasījumu, novada teritorijā dažādu nozaru uzņēmējdarbības attīstībai stratēģiski svarīgās teritorijās plānots izbūvēt sešas ražošanas ēkas, katru 750 m2 platībā. Tām paredzēta paaugstinātas nestspējas betonēta grīda, paceļamie vārti, nojume saražotās produkcijas uzglabāšanai, pie ēkas – betonēts laukums. Veicot piegulošās teritorijas labiekārtojumu, paredzēts izbūvēt pievadceļu līdz ražošanas ēkai, un iestādīt kokus – noēnojuma zonas.

 Ražošanas ēkas paredzēts nodot nomā komersantiem, kas tiks izvēlēti nomas tiesību izsoles konkursa kārtībā.

 

  1. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve novada teritorijā.

 Paredzēts veikt septiņu stratēģiski svarīgu un uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldības autoceļu posmu atjaunošanu 8,11 km garumā, uzlabojot to nestspēju, izbūvējot cieto segumu, atbilstoši ceļu specifikai un izvietojumam ierīkojot atklāto lietus ūdens aizvadīšanas sistēmu, veicot piegulošās teritorijas labiekārtošanu, atsevišķās vietās atjaunojot un ierīkojot apstādījumus – koku noēnojuma zonas un  zaļos koridorus, lai nodrošinātu videi draudzīgus un vides ilgtspējas veicinošus risinājumus.

 

 Projekts atbalstīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās” ietvaros.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content