Pārbaudīs, vai īpašnieki izvieto ēku nosaukuma un numura zīmes

Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” nosaka pienākumu iedzīvotājiem uz to īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošiem īpašumiem izvietot ēkas numura vai nosaukuma zīmi – ielas nosaukumu un mājas numuru vai mājas nosaukumu.

 Minētie saistošie noteikumi atrodami www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. To mērķis ir veidot vienotu Alūksnes novada vizuālo tēlu, nodrošināt iespēju viegli orientēties pilsētā un lauku teritorijās tās iedzīvotājiem un viesiem, atvieglot nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu, īpaši glābšanas dienestiem.

 Atgādinām, ka šie saistošie noteikumi stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā un tajos ir noteikts, ka ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs viena gada laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas, tātad līdz 2017. gada 1. jūlijam, izvieto ēku numura vai nosaukuma zīmes, kas atbilst saistošo noteikumu prasībām. Turklāt, šīs noteikumu prasības vienādi attiecas uz īpašniekiem kā pilsētā, tā arī pagastos.

  Diemžēl liela daļa īpašnieku noteikumus nav pildījuši, tādēļ pašvaldība sāks veikt kontroli par to, kā īpašnieki ievēro šo saistošo noteikumu prasības. Par noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no 10 EUR līdz 60 EUR.

 Jāpiebilst, ka, ja pie ēkas šobrīd atrodas kvalitatīva izskata zīme, kas atbilst iepriekš spēkā esošajām normām, to nevajadzēs mainīt, līdz  tā nebūs fiziski nolietojusies.

 Uz ēkas numura vai nosaukuma zīmes jānorāda attiecīgi:

  • ielas nosaukums un numurs vai
  • mājas nosaukums.

 Tāpat uz ēkas zīmes var norādīt ziņas par īpašuma piederību, piemēram:

  • īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu vai
  • nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederību norādīt kā privātīpašums, kopīpašums, pašvaldības īpašums vai valsts īpašums.

 Ēkas numura vai nosaukuma zīmes materiālam ir jābūt:

no alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstarojošu fona krāsu un ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu valodā, izmantojot Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed fontus.

Ēkas numura zīmes izmēri: 220 x 320 mm vai 280 x 320 mm (atkarībā no teksta garuma).

Mājas nosaukuma zīmes izmēri: 160 x 560 mm, 160 x 640 mm (atkarībā no teksta garuma).

 Nekustamā īpašuma īpašnieks pats var organizēt ēkas nosaukuma vai numura zīmes plāksnes iegādi. Noskaidrot uzņēmumu, kas izgatavo noteikumiem atbilstošas zīmes, var, sazinoties ar sava pagasta pārvaldi vai pašvaldības aģentūru “Spodra” Alūksnē, Pils ielā 58 vai pa tālruni 64323259. Īpašnieks arī var lūgt sniegt maksas pakalpojumu mājas numura (nosaukuma) zīmes pasūtīšanā pašvaldība aģentūrai “Spodra” vai attiecīgajai pagasta pārvaldei. Šī pakalpojuma maksa ir 1,78 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste