Paziņojums par lokālplānojuma poligonam “Lāčusils”, Alūksnes novadā, apstiprināšanu

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu, Alūksnes novada dome 25.04.2019 ir pieņēmusi lēmumu Nr. 100 “Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā” izdošanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā”.

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un lokālplānojumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, pie Plānošanas un attīstības nodaļas, tās darba laikā.

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.