Domes 27.02.2020. sēdes darba kārtība

27.02.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par daba kārtību.
2. Par dzīvojamās mājas “Liepna 2”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par dzīvojamās mājas “Liepna 2”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 8 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
4. Par zemes gabala Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašniekiem.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stropos”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Noliktava”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3688 001 0121 un 3688 003 0136, “Skaras”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par kokmateriālu atsavināšanu.
10. Par gaisa trošu ceļa nomu.
11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019 .gada 25. aprīļa lēmumā Nr. 96 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu”.
12. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 84 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumos par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
15. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā.
16. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā” izdošanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
18. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
19. Par Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm” precizēšanu.
20. Par 2019. gada 26. septembra Alūksnes novada domes lēmuma Nr. 272 “Par saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
21. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
22. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. gada darba plāna apstiprināšanu.
23. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2020. gada darba plāna apstiprināšanu.
24. Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.
25. Par projektu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.
26. Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.
27. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
28. Par projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei”.
29. Par projektu “Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā”.
30. Par projektu “Bērnu un jauniešu izglītošana par ūdenī esošajām ekosistēmām un to savstarpējām mijiedarbībām”.
31. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 166 “Par projektu “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā””.
32. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
33. Par darba attiecību izbeigšanu ar Lieni ZIRDZIŅU.
34. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
35. Par atļauju Rudītei PEHLAKAI savienot amatus.
36. Par atļauju Elitai LAIVAI savienot amatus.
37. Par atļauju Ingrīdai SNIEDZEI savienot amatus.
38. Par atļauju Ilzei PAIAI savienot amatus.
39. Par atļauju Aigai MŪRNIECEI savienot amatus.
40. Par atļauju Daigai VĪTOLAI savienot amatus.
41. Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus.
42. Par atļauju Ivetai VĀRTUKAPTEINEI savienot amatus.
43. Par atļauju Ivetai DRIŅINAI savienot amatus.
44. Par atļauju Svetlanai PRENKAI – MIHAILOVAI savienot amatus.
45. Par atļauju Viesturam ZAĶIM savienot amatus.
46. Par dalības maksas apstiprināšanu.
47. Par dalības maksas apstiprināšanu.
48. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2020. gadam.
49. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2020. gadam aktualizēšanu.
50. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
51. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
52. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
53. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
54. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Skip to content