Domes 26.03.2020. sēdes darba kārtība

26.03.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Malienas ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cielavu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 004 0038, “Jaunaitiņas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par grozījumu Alūksnes novada domes gada 26. jūnija lēmumā Nr. 237 “Par medību platību apsaimniekošanu”.
 6. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 7. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” precizēšanu.
 8. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” izdošanu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
 13. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
 14. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.295 “Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.221 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā”.
 17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 02.2020. lēmumā Nr.70 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
 18. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai.
 19. Par līdzekļu piešķiršanu Veclaicenes pagasta pārvaldei.
 20. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes Kultūras centram.
 21. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” izdošanu.
 22. Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
 23. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

 

Skip to content