Izstrādās būvprojektus Lielās Ezera ielas posma un Miera ielas pārbūvei

 Alūksnes novada domes 28. decembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu izdalīt 31 681 EUR no pašvaldības budžeta atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem būvprojektu izstrādei.

 Minētais finansējums piešķirts trīs būvprojektu izstrādei:

1) “Lielā Ezera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”,

2) “Miera ielas pārbūve posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”,

3) “Miera ielas pārbūve posmā no krustojuma ar Melnuma ielu līdz Miera un Tempļakalna ielas funkcionālajam savienojumam un funkcionālā savienojuma uzlabošana Alūksnē, Alūksnes novadā”.

 Domes deputāti par minēto būvprojektu izstrādes nepieciešamību lēma decembra Finanšu komitejas un domes sēdē, iepriekš šis jautājums skatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē augustā. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Dzintars Adlers deputātiem skaidroja, ka pašvaldībai ir nepieciešami augstas gatavības būvprojekti, lai tos varētu iesniegt piedāvātajās finanšu piesaistes programmās. Turklāt jāņem vērā, ka nākotnē, lai saņemtu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu ielu pārbūvei, būs jāpievērš uzmanība dažādām niansēm projektā, piemēram, jāparedz ilgtspējīgu materiālu pielietojums, atjaunojamu resursu izmantošana, jo vienkārši asfalta seguma nomaiņa vairs netiks atbalstīta.

 Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite Finanšu komitejas sēdē skaidroja, ka Lielā Ezera iela ir projektējama un pārbūvējama posmā no Tirgotāju ielas līdz Jāņkalna ielai, kur tā ir saistīta ar piekļuvi vairākām pašvaldības iestādēm, tostarp izglītības iestādēm un ir nepieciešams to padarīt satiksmes dalībniekiem drošāku.

 Miera ielas izvēlei par labu ir vairāki argumenti – tā saistīta gan ar pašvaldības plānoto Veselības veicināšanas pakalpojumu centra projektu, gan arī kā piekļuve Alūksnes kapsētām un vairākiem šai teritorijā esošiem tūrisma un atpūtas objektiem.

 Miera ielas projektu paredzēts izstrādāt divās kārtās – viena saistīta ar Miera ielas posmu no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma iela līdz peldēšanas vietai, bet otra ietver Miera ielas posmu Tempļakalna teritorijā gar Lielajiem kapiem, sākot no minētā krustojuma līdz pat tās savienojumam ar ceļu, kas ved augšup uz kapu teritoriju no Tempļakalna ielas pie Līkā bērza.

 – Līdz šim esam pārbūvējuši daudzas citas ielas pilsētā un tagad nonākuši pie šīm. Lielā Ezera iela ir viena no centrālajām, galvenajām pilsētas ielām, kur ir liela satiksmes plūsma un kuras posms ir sliktā stāvoklī. Tajā būtu jāveic plašāka apjoma darbi, tostarp jāmaina inženierkomunikācijas. Miera ielas projektēšanas izvēle bija saistīta ar to, ka līdz šim pašvaldībā saskatījām ievērojamas investīcijas tālāk esošajā Jaunsētu teritorijā, un ņēmām vērā to, ka ielu rekonstrukcijai bieži vien ir iespējams iegūt finansējumu, kas paredzēts uzņēmējdarbības atbalstam. Tā kā vēl nav izslēgta investīciju nonākšana veselības centra virzienā, tāpēc pašvaldībai būtu svarīgi, ka šīs ielas projekts ir augstā gatavības pakāpē, – domes sēdē deputātus informēja Dz. Adlers.

 Viņš sacīja, ka lēmējvarai vajadzētu pieņemt globālus lēmumus par to, kuras ielas nākotnē pārbūvēt, bet detaļas attiecībā uz inženierkomunikācijām, ietvēm, kokiem, zaļo zonu un citiem ielas elementiem, atstāt projektētāju izvērtēšanai – saņemt viņu priekšlikumus rīcībai, izvērtēt tos kopā ar pašvaldības speciālistiem un izlemt, kādi risinājumi būs konkrētajā vietā atbilstošāki. Dz. Adlers norādīja, ka ielu pārbūves projektu izstrādes laikā projektētāji veicamos darbus projektēs saskaņā ar piegulošo teritoriju īpašniekiem un diskutēs ar viņiem par labākajiem risinājumiem attiecībā uz katra īpašumu.

 Pašvaldības iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma rezultātu un noteikusi uzvarētāju izsludinātajā iepirkuma procedūrā projektēšanas darbu veikšanai minētajām ielām. Pašvaldība ir noteikusi galvenās prasības minēto ielu projektēšanai, konkrētas risinājuma detaļas projektētājs sniegs izstrādes gaitā.

 Lielā Ezera ielā projektēšanas prasībās iekļauti brauktuves, ietvju, pieturvietu, apzaļumošanas, kā arī inženierkomunikāciju izbūves darbi. Paredzēts pārbūvēt krustojumus ar Helēnas, Darba un Ezera ielu, uzlabot satiksmes drošību krustojumā ar Tirgotāju ielu, risināt apstāšanās un pasažieru izlaišanas un stāvēšanas jautājumu. Ietvju konstrukcija projektējama piemērota mehanizētai kopšanai, saglabājot esošās un vajadzības gadījumā paredzot jaunas ietves. Autobusa pieturvietu skaitu plānots saglabāt esošo, pieturas, virzienā no centra, aprīkojot ar nojumēm.

 Projektējot pašvaldība lūgusi paredzēt ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu pret energoefektīvākiem, nepieciešamības gadījumā paredzot papildu apgaismojumu pie gājēju pārejām vai pāriešanas vietām. Paredzēts projektēt lietus ūdens kanalizāciju, centralizētā ūdensvada un kanalizācijas vada pārbūvi visā projektējamā posmā, nomainīt siltumtrases cauruļvadus zem ielas. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzēts papildināt videonovērošanas sistēmu, uzstādot vairākas videokameras projektējamajā posmā.

 Projektēšanas plānā iekļauta jaunu stādījumu izveide posmā no Darba līdz Helēnas ielai un arī pārbūvējamā ielas posma apstādījumu revīzija, kas saistīta ar atsevišķiem ielas sarkano līniju zonā esošiem dzīvžogiem, kuri atrodas ļoti tuvu ielai un apgrūtina tās uzturēšanu ziemā. Turklāt viens no dzīvžoga īpašniekiem jau pagājušajā vasarā jau izteicis lūgumu dzīvžogu likvidēt, kas arī izdarīts. Otrs projektēšanas gaitā apsverams jautājums saistīts ar liepu rindu posmā no Helēnas līdz Tirgotāju ielai – ņemot vērā nepieciešamību veikt zem ielas esošo inženierkomunikāciju pārbūvi, ainavu arhitekts prognozē, ka koku sakņu sistēma šo darbu laikā tiks traumēta un tie neizdzīvos.

 Miera ielā paredzēts projektēt brauktuves, ietvju, pieturvietu, ielu apgaismojuma un lietusūdens kanalizācijas risinājumus. Izstrādājot projektu, jāparedz arī ietves/ gājēju promenādes izbūve vienā Melnuma ielas pusē virzienā uz peldēšanas vietu.

 Paredzēts saglabāt esošo autobusa pieturvietu skaitu, risināt marķētus stāvlaukumus pie peldēšanas vietas un Melnuma ielas sākumā pie krustojuma ar Miera ielu, autobusu un automašīnu novietošanu, ņemot vērā teritorijai blakus esošo infrastruktūru un kapu zonu.

 Miera ielā paredzēts pēc iespējas saglabāt esošo ielu apgaismojumu, pie gājēju pārejām un pāriešanas vietām nepieciešamības gadījumā paredzot papildu gaismekļu uzstādīšanu. Melnuma ielā jāparedz ielas un gājēju ietves apgaismojuma izbūve. Tāpat jāparedz lietus ūdens novade, kā arī pilsētas videonovērošanas sistēmas papildināšana, uzstādot vairākas videokameras projektējamajā ielas posmā.

 Kapu teritorijā jārisina šķirojamo atkritumu urnu un lielgabarīta atkritumu urnu vietas un to novietošanas laukumi, jāparedz lielgabarīta atkritumu urnu ierobežošana vizuāli pievilcīgā izskatā, iekļaujot vidē, kā arī jāparedz videokameru uzstādīšana. Jāparedz arī funkcionālā savienojuma uzlabošana no Miera ielas gala kapsētas teritorijā virzienā uz Tempļakalna ielu ezera krastā.

Skip to content