Būs jauni saistošie noteikumi par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu

Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas un Finanšu komitejas sēdē janvārī tika izskatīts pašvaldības jauno saistošo noteikumu projekts “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”.

Tie noteiks ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu Alūksnes novadā. Mājsaimniecība šajā gadījumā var būt gan viena persona, kura saimnieko atsevišķi, gan arī vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus.

Pašlaik Alūksnes novadā ir spēkā 2020. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 14/2020 “Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Alūksnes novadā”, kas nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa saņemšanai.

Taču sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pašvaldībām savos saistošajos noteikumos jānosaka ienākumu slieksnis maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai no 2021. gada 1. janvāra.

Šī iemesla dēļ izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”, kuros pašvaldība nosaka ienākumu slieksni mājsaimniecības pirmajai vai vienīgajai personai un pārējām personām mājsaimniecībā, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu.

Saistošos noteikumus vēl izskatīs Alūksnes novada domes sēdē 28. janvārī. Pēc to apstiprināšanas domes sēdē noteikumi tiks nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc ministrijas saskaņojuma saņemšanas noteikumus varēs publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas.

Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā tie, tāpat kā visi citi spēkā esošie pašvaldības saistošie noteikumi, būs pieejami pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, ja ģimenei (personai) izsniegtās izziņas, kas apliecina, ka tā atzīta par trūcīgu, maznodrošinātu vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, derīguma termiņš beidzas vai ir jāpagarina, uzskatāms, ka izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (šobrīd līdz 2021. gada 31. martam).

Izziņas par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, piemērojot jauno algoritmu, varēs izsniegt no tā brīža, kad stāsies spēkā pašvaldības saistošajos noteikumos “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. Tikmēr maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka, pamatojoties uz iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, kas nosaka, ja ģimenes vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā katram ģimenes loceklim nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra valstī (šobrīd 300,00 euro) un ir ievēroti citi Ministru kabineta noteikumos minētie nosacījumi.

Ja šajā laikā, kamēr nav stājušies spēkā jaunie saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma sliekšņa noteikšanu, Sociālo lietu pārvaldē vēršas klients, kura ienākumi ir no 301 līdz 327 euro un materiālais stāvoklis atbilst tam, lai saņemtu pārtikas pakas, pārvalde var izsniegt izziņu par atbilstību krīzes situācijai, uz kā pamata Sarkanajā krustā personas saņems pārtikas pakas.

Skip to content