Domes sēdes 28.01.2021. darba kārtība

28.01.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par dzīvojamās mājas “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmala”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0305, “Dzelmes”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmuma Nr. 94 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 7. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Birzgale”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.
 8. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “[..]”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā.
 9. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 2 atradnē “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
 10. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2021.-2025. gadam apstiprināšanu.
 11. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 12. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna – 2023. gadam apstiprināšanu
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.01.2020. noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021.gadā.
 15. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem.
 16. Par grozījumiem Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 17. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Aigu MŪRNIECI.
 18. Par Alūksnes novada domes 26.11.2020. lēmuma Nr. 304 atcelšanu.
 19. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 21. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
 22. Par būvniecības dokumentācijas sagatavošanu.
 23. Par apbūves tiesību pieņemšanu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras izveidei
 24. Par apbūves tiesības pieņemšanu.
 25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

 

 

Skip to content