Domes sēdes 26.08.2021. darba kārtība

26.08.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu iela 2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu iela 15B, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 15A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par projekta ietvaros attīstītās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
6. Par Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2010.gada 14. decembra lēmuma Nr.220 atzīšanu par spēku zaudējušu.
7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 113 “Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām”.
8. Par Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu.
10. Par Alūksnes novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr. 20/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” precizēšanu.
11. Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu.
12. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
13. Par autobusa iegādi Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumiem.
14. Par autobusa iegādi Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumiem.
15. Par Alūksnes stacijas perona seguma izbūvi.
16. Par līdzekļu piešķiršanu Dienvidu torņa biļešu namiņa izbūvei.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
18. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr.22/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” paskaidrojuma rakstā.
19. Par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
20. Par nekustamā īpašuma Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā īslaicīgu nomu.

Skip to content