Domes 23.12.2021. sēdes darba kārtība

23.12.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas [..] Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 14-7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” – 14, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 11, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežinieki 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 7. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 8. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam 0. redakcijas apstiprināšanu.
 9. Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 10. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu”.
 11. Par projektu “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai”.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”.
 13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam”.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.01.2020. noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”.
 15. Par noteikumu Nr._/2021 “Iekšējās kontroles sistēmas organizācija un uzraudzības kārtība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai” izdošanu.
 16. Par Alūksnes novada pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 18. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu.
 19. Par Alūksnes novada pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”.
 20. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.
 21. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
 22. Par Strautiņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 23. Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas noteikšanu.
 24. Par izsoles dalībnieka reģistrācijas maksu.
 25. Par Alūksnes novada domes 26.08.2021. lēmuma Nr. 253 atcelšanu.
 26. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Siguldas un Pumpura ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves līdzfinansējumam.
 27. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2022. gadā.
 28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 30. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.
 31. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Arturu UPĪTI.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].
Skip to content