Izpilddirektora informācija 24. novembra sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 24. novembra sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 24. novembra domes sēdē sniedza informāciju par domes lēmumu izpildi un citiem aktuālajiem jautājumiem.

Līdz 23. novembrim Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 84 jaundzimušie, kam dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, miruši 192 novada iedzīvotāji. Reģistrētas 80 laulības.

7. novembrī uz atkārtotu pilnvaru termiņu par SIA “Rūpe” valdes locekli tika ievēlēts Artis Sviklis.

15. novembrī gan SIA “Alūksnes nami”, gan SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulces lēma par jaunu valdes locekļu ievēlēšanu. No 16. novembra uz pieciem gadiem par SIA “Alūksnes nami” valdes locekli ievēlēts Raivis Bisenieks, savukārt par SIA “AP Kaudzītes” valdes locekli ievēlēts Ģirts Kuplais.

Ar 10. novembri Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu no 1. decembra SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas tarifs noteikts 105,45 EUR/MWh.

SIA “Alūksnes nami”, SIA “Rūpe” un SIA “Alūksnes enerģija” ir iesniegušas izvērtēšanai vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam.

3. novembrī ekspluatācijā nodota Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pārbūves 1. kārta (jaunais korpuss). 2. decembrī tajā tiek plānota atvērto durvju diena iedzīvotājiem.

24. novembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 2. kārta (vecais korpuss) nodota būvniekam un tiks uzsākti būvdarbi.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi pēcuzraudzības pārbaudi projektiem “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” un “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā” – saņemts pārbaudes akts bez iebildumiem.

Projekta “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” ietvaros teritorijā nomarķēti 4 velomaršruti.

Pabeigta tehniskā projekta izstrāde Alūksnes Sporta centra navigācijai.

Ekspluatācijā pēc pārbūves ir nodota Gulbenes iela. Tālavas ielas 2. kārtas pārbūves darbos uzsācies tehnoloģiskais pārtraukums.

Notikusi ceļa “Kanaviņas-Lejasšķiņķi” Jaunalūksnes pagastā pārbūvētā posma atklāšana.

Žūrijas komisija bibliotēkas metu konkursā pieņēmusi lēmumu neatzīt par atbilstošu nevienu pretendenta iesniegto metu.

30. novembrī pašvaldība piedalīsies Būvniecības Valsts kontroles biroja organizētajā seminārā, daloties savā pieredzē par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Alūksnes novadā.

Uz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora amata vietu ir pieteicies viens pretendents.

Izglītības kvalitātes Valsts dienests veicis Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” un Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

Ir saņemta valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu centru izveidošanai Alūksnes novadā 38 658,90 EUR apmērā. Kopā ar pašvaldības finansējumu 16 568,10 EUR apmērā, to izveidei paredzēti 55 227 EUR. Nepieciešamā biroja tehnika un iekārtojums ir pasūtīts.

7. novembrī Centrālās administrācijas klientu apkalpošanas speciāliste Māra Kovaļenko piedalījās Iekšlietu ministrijas un kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem!” rīkotajā pieredzes apmaiņas pasākumā Rīgā, kura laikā dalījās ar Alūksnes novada pieredzi bēgļu uzņemšanā un sadarbībā ar NVO šo jautājumu risināšanā un koordinēšanā. Alūksnes novads ir atzīts kā viens no labākajiem valstī šī procesa koordinēšanā.

Uz 22. novembri Alūksnes novadā reģistrēti 2426 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus.

Izskatot Alūksnes novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja SIA “RŪPE” iesniegto iesniegumu, pašvaldības policija pārbaudījusi nekustamo īpašumu īpašniekus vai valdītājus, kuru īpašumi nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai tie ir iesnieguši pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2019 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību Alūksnes novadā” 28. punkta prasībām. Alūksnes pilsētas teritorijā ir 418 īpašumi ar decentralizētu kanalizācijas sistēmu, uz doto brīdi ir izsniegti 158 brīdinājumi par nereģistrētu decentralizētu kanalizācijas sistēmu.

Līdz 15. novembrim novada teritorijā demontēti 19 padomju laika objekti. Kopējās demontāžas izmaksas ir 11 222,75 EUR, no kurām 50% pieprasīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Alūksnes novada muzejs ir veicis dokumentēšanu un materiālus iesniedzis Okupācijas muzejam un Kultūras mantojuma pārvaldei.

9. novembrī Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par četru valstij piederošo nekustamo īpašumu (autoceļu) nodošanu Alūksnes novada pašvaldībai – autoceļi V374 “Mežslokas-Čonkas-Dūre” Ilzenes pagastā, V385 “Kaktiņi-Sauleskalns” Veclaicenes pagastā, V393 “Kauļi-Papardes stacija” Annas pagastā, V394 “Pededze-Kalnapededze” Pededzes pagastā.

Valsts ieņēmumu dienests informējis pašvaldību par klātienes darba pārtraukšanu Dārza ielā 11, Alūksnē ar 1. decembri.

Ar 1. decembri stāsies spēkā sabiedriskā transporta izmaiņas, kas nodrošinās skolēnu pārvadājumus no Pededzes pagasta uz Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu.

Notikušas 2 tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem gan par turpmāko 2023.-2027. gada tūrisma nozares attīstību, gan saruna ar ēdiena kultūras pētnieci un gastronomijas vēstnieci Astru Spalvēnu par to, kā Alūksnes kulināro mantojumu izmantot klientu piesaistīšanā un radīt tikai mūsu pusei raksturīgu kulinārā tūrisma produktu.
Lai izzinātu setu kultūrtelpu, tās popularizēšanas stratēģiju un pārrunātu kopīgas attīstības iespējas, tūrisma speciālisti apmeklējuši Setomā reģionu Veru apriņķī Igaunijā.

Tūrisma informācijas centrs piedalīsies Vidzemes Tūrisma konferencē, kur tiks pārrunātas Latvijas tūrisma tendences un izaicinājumi, pārskatītas realizētās aktivitātes un plāni nākamajam gadam. Ar labo piemēru dalīsies arī Alūksnes Bānīša stacijas kvartāla burgernīcas “Tvaiks & Ogle” īpašniece Irita Tīlane-Pakalniņa.

No 3. decembra apmeklētājiem “Alūksnes Bānīša stacijā” būs atvērta multimediālā Ziemas stāstu ekspozīcija, kurā iekļauti 10 jauni piedzīvojumu stāsti par Bānīti kā draugu, palīgu, darba vietu un iedvesmas avotu.

Turpinās darbs pie izglītības iestāžu institucionālās sistēmas maiņas un pagastu apvienības pārvaldes darbības uzsākšanas. Alūksnes novada Kultūras centrs, Alūksnes novada bibliotēka un Alūksnes novada muzejs gatavo izskatīšanai darbības plānus 2023.-2027. gadam.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs uzsācis realizēt projektu “Padod tālāk” Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes programmas ietvaros, kura laikā plānots izstrādāt Jaunatnes darba stratēģiju Alūksnes novadā.

Kultūras darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā apmeklējuši Cēsu novadu. Notikusi sadarbības veidošanas sanāksme ar Rouges pašvaldību (Igaunija), kurā pārrunāti iespējamie pārrobežu projekti kultūrā.

Kopumā novembrī novadā Alūksnes novada Kultūras centrs noorganizējis 50 pasākumus un aktivitātes. Pasniegti augstākie pašvaldības apbalvojumi “Sudraba zīle”. 26. novembrī notikusi novada amatierteātru skate.

Noslēgušies Valsts izglītības satura centra rīkotie māksliniecisko norišu koncepciju konkursi 2025. gada Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Pūtēju orķestru koncerta koncepcijas konkursā par atbilstošāko ideju atzīts konkursa darbs “Tā radās skaņa”, kura autore ir Ilze Līviņa sadarbībā ar Ingu Krišāni un Haraldu Bārzdiņu.

 

Par finansēm – galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 23. novembri:
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 98,89% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” uz 31.10.2022. jābūt 91,33% izpildei), nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 106,12% (no pārpildes finansējuma tiks nodrošināts domes lēmums – pašvaldības līdzfinansējums KAC izveidei), pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 95,57%. Kopā izdevumu izpilde 67,51% no plāna.

 

Iepirkumi periodā no 26. oktobra līdz 23. novembrim:
1) izsludināti iepirkumi: atklāts konkurss “Lokālplānojuma izstrāde īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā”, “Skaņas aprīkojuma piegāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”, “Jaunlaicenes muižas parka un Ziemeru ozolu alejas koku kopšana”, veikta cenu salīdzināšana Vispārīgās vienošanās ietvaros objekta Torņa iela 9, dzīvoklis 32, Alūksne, Alūksnes novads, remontdarbiem;
2) pieņemti lēmumi atklātiem konkursiem: “Lokālplānojuma izstrāde īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā”, “Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2023. gadam”, metu konkursam “Alūksnes bibliotēka”, Vispārīgās vienošanās ietvaros objekta Torņa iela 9, dzīvoklis 32, Alūksne, Alūksnes novads, remontdarbiem;
3) noslēgti seši līgumi par kopējo summu 344 582,14 EUR bez PVN, (“Būvuzraudzība Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves 2. kārtas būvdarbiem” – SIA “BŪVUZRAUGI LV un “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā” – akciju sabiedrība “CAPITAL”).

 

Uz pašvaldības ielām un ceļiem uzsākti ziemas ikdienas uzturēšanas darbi.

1. decembrī notiks biznesa sarunas ar novada uzņēmējiem.

Skip to content