Alūksnes novada domes 20.12.2018. sēdes darba kārtība

20.12.2018., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Seda 2” – 9, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu ielā 4-1, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas”-16, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”-9, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulstari”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbenāji”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
9. Par zemes Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnei “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
12. Par vēlēšanu iecirkņa Nr.293 Alūksnes pilsētā atrašanās vietas noteikšanu.
13. Par grozījumu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
14. Par Liepnas vidusskolas reorganizāciju.
15. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gunti KOZILĀNU.
16. Par dāvanu un dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un pārzināšanas kārtību.
17. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2019. gadā.
18. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr.34 “Par projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem””.
19. Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem.
20. Par dalības maksas apstiprināšanu.
21. Par dalības maksas apstiprināšanu XIV Latvijas amatierteātru salidojumam.
22. Par dalības maksas apstiprināšanu tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda”.
23. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
24. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
25. Par būvprojekta izstrādi Pededzes pamatskolai.
26. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu.
27. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
28. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” izdošanu.
29. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr.397 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”’.

Skip to content