Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA nepārtrauktās pieteikšanās KĀRTU

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA nepārtrauktās pieteikšanās KĀRTU ar kopējo finansējumu 515 332,30 EUR.

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu uzsāk „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros un, uzsāk nepārtrauktu projektu iesniegumu pieņemšanu SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sekojošās Rīcībās:

R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”

Rīcības atbalsta apmērs: 203 709,40 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%

Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:

 • 1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 • 1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts: Paredzēts atbalstīt projektus, kuri paredz attīstīt ražošanu, kas balstīta uz vietējo resursu izmantošanu. Konkurētspējīgās priekšrocības saistītas ar augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumu ražošanas attīstību vai kultūras un radošās industrijas (amatniecības) vērtību izmantošanu un izcelšanu ražošanas procesā. Paredzēts atbalsts vietējo amatniecības produktu ražošanas attīstībai, kas veicinātu ļoti augstas kvalitātes rokām radītu produktu radīšanu un šī radīšanas procesa uzlabošanu. Iespējams attīstīt gan jaunus produktus, gan uzlabot esošo izgatavošanas procesu.

Iespējamie risinājumi:

 • Iespējams attīstīt nelielu ražošanu dažādās jomās, piemēram, kokapstrādē, metālapstrādē, tekstilapstrādē, u.c.;
 • Augstas pievienotās vērtības produkti;
 • Nišas produkti;
 • Vietējo amatniecības (radošo industriju) produktu ražošana;
 • Iespējams attīstīt gan jaunus produktus, gan uzlabot esošo izgatavošanas procesu;
 •  

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:

 • Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
 • Tirgus analīze.

Rīcībai noteiktie sasniedzamie Rezultātu rādītāji (projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz vismaz viens rīcības Rezultāta rādītājs):

 • Attīstīta uz vietējiem resursiem balstīta ražošana;
 • Radīta jauna darbavieta (-s);
 • Attīstīta vietējo amatniecības produktu ražošana.

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”

Rīcības atbalsta apmērs: 100 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%

Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:

 • 1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 • 1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts: Paredzēts atbalstīt projektus, kuri papildinātu esošo tūrisma produktu un pakalpojumu klāstu, atbilstoši pieprasījumam. Attīstot tūrisma produktus un pakalpojumus ir iespējams izmantot dabas vai kultūras sniegtās priekšrocības, industriālo mantojumu, kas ir pamatā jau esošajam tūrisma piedāvājumam. Paredzēts attīstīt un uzlabot arī esošos tūrisma pakalpojumus un produktus, lai kopumā veicinātu konkurētspējīga un kvalitatīva tūrisma piedāvājuma veidošanos teritorijā.

Iespējamie risinājumi:

 • Kvalitatīvi jauni un esoši tūrisma produkti un pakalpojumi, atbilstoši dabas vai kultūras sniegtajām priekšrocībām;
 • Esošo tūrisma produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pilnveidošana;

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:

 • Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
 • Tirgus analīze.

Rīcībai noteiktie sasniedzamie Rezultātu rādītāji (projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz vismaz viens rīcības Rezultāta rādītājs):

 • Izveidots jauns tūrisma pakalpojums/produkts;
 • Uzlabota esoša tūrisma pakalpojuma/produkta kvalitāte vai esošais piedāvājums;
 • Radīta jauna(-s) darbavieta.

R3.3. “Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana”

Rīcības atbalsta apmērs: 70 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%

Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:

 • 1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 • 1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts: Paredzēts atbalstīt projektus, kuri paredz mājražošanas uzsākšanu vai attīstību, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi, balstītu uz vietējo lauksaimniecības produktu izmantošanu. Tādā veidā rosinot iedzīvotājus attīstīt savas prasmes un nodrošināt darba iespējas sev, ģimenes locekļiem un iedzīvotājiem. Lauksaimniecības produktu pārstrādē īpaša loma ir bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstībai, lai palielinātu veselīgas pārtikas un dzērienu ražošanu reģionā. Iespējas attīstīt produktus ietverot teritorijas nosaukumu, tādejādi veidojot īpašus teritorijai nozīmīgus zīmolus.

Iespējamie risinājumi:

 • Mājražošanas uzsākšana vai attīstība, balstīta uz vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādāšanu;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde;
 • Bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrāde, lai attīstītu veselīgas pārtikas un dzērienu ražošanu (ECO, BIO produkti);

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:

 • Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
 • Tirgus analīze.

Rīcībai noteiktais sasniedzamais Rezultātu rādītājs (projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz rīcības Rezultāta rādītājs):

 • Attīstīta vietējo lauksaimniecības produktu pārstrāde.

R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”

Rīcības atbalsta apmērs: 141 622,90 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%

Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:

 • 1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 • 1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts: Paredzēts atbalstīt projektus, kuri paredz attīstīt gan iedzīvotājiem nepieciešamos sadzīves un veselības pakalpojumus, gan nozarēm nepieciešamos pakalpojumus (izņemot tūrisma nozares pakalpojumus). Liela nozīme ir pakalpojumu pieejamības uzlabošanai pagastu teritorijās dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Mobilo pakalpojumu attīstība ir viens no risinājumiem pakalpojumu nodrošināšanā lauku teritorijās, kurās, iedzīvotāju skaita izmaiņu rezultātā, ir samazinājušies pieejamie pakalpojumi. Saistībā ar labu interneta pieejamību teritorijā, paredzētas iespējas attīstīt arī attālinātos profesionālos pakalpojumus.

Iespējamie risinājumi:

 • Iedzīvotājiem nepieciešamie sadzīves un veselības pakalpojumi;
 • Nozarēm nepieciešamie pakalpojumi;
 • Pakalpojumu pieejamības uzlabošana pagastu teritorijās dzīvojošajiem iedzīvotājiem;
 • Mobilie pakalpojumi, kas tādā veidā būtu pieejami lielākam skaitam iedzīvotāju;
 • Attālinātie profesionālie pakalpojumi;
 •  

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:

 • Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
 • Tirgus analīze.

Rīcībai noteiktie sasniedzamie Rezultātu rādītāji (projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz vismaz viens rīcības Rezultāta rādītājs):

 • Izveidots jauns pakalpojums;
 • Attīstīts esošais pakalpojums.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2019.gada 24.maija  līdz 2019.gada 31.decembrim.

Ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties:

biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”

Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00

(ALP Stratēģijas 2015.-2020.gadam elektroniskā versija pieejama www.aluksnespartneriba.lv, sadaļā Darbības stratēģija vai www.lad.gov.lv, sadaļā LEADER)

Projekta iesniegumu iesniegšana TIKAI elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktpersona
LEADER Administratīvā vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com