Domes sēdes 27.08.2020 darba kārtība

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 166”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 216”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejmalas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vizbuļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 034 5746 īpašumā Vītolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, domājamās daļas atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 001 0084 īpašumā “Jaunciems”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tempļakalna parks, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības medību tiesību nodošanas kārtību.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” gada publiskā pārskata  apstiprināšanu.
 11. Par projektu “Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”.
 12. Par piedalīšanos pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”.
 13. Par mācību  procesa organizēšanu  Alūksnes  novada  pašvaldības izglītības iestādēs
 14. Par izglītības procesa organizēšanu Ziemeru pamatskolas Jaunlaicenes mācību punktā.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.221 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā”.
 17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.220 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”.
 18. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 19. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA”.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” izdošanu.
 21. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2020.gadam aktualizēšanu.
Skip to content