Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA” izsolē pārdod zarus un ciršanas atliekas

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA” izsolē pārdod zarus un ciršanas atliekas 249,72 m3 ar kopējo nosacīto vērtību 724,19 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Zaru un ciršanas atlieku atrašanās vieta – Ošu ielā 5, Pils ielā un Pleskavas ielā Alūksnē, Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruni 29159712 vai e-pastu: spodra@aluksne.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/izsoles/

Personas, kuras vēlas iegādāties zarus un ciršanas atliekas, iesniedz pieteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 26.04.2021. plkst.1400.

27.04.2021. plkst.1400 Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā tiks rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 30 EUR. Izsoles nodrošinājuma apmērs 80 EUR. Nodrošinājums jāsamaksā līdz 26.04.2021. Nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu) jāsamaksā 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.

Skip to content