Domes sēdes 29.04.2021. darba kārtība

29.04.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma Nr. 178 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 3. Par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma Nr. 179 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Voguriņš”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0142, “Mežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0288, “Salas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par cirsmu paketes īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par cirsmas īpašumā “Jaunzeltkalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” maksas pakalpojumiem” izdošanu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr. __/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
 11. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.
 12. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami”.
 13. Par darba attiecību izbeigšanu ar Līnu BUŠUJEVU.
 14. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 15. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 90 “Par Alūksnes novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes centra “Alūksne” reorganizāciju, izveidojot jaunu iestādi”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
 17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2010. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 240 “Par dienas aprūpes centra “Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu un uzturēšanu”.
 18. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
 19. Par saistošo noteikumu Nr. __/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 20. Par grozījumu Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā.
 21. Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
 22. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
 23. Par maksas noteikšanu tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos”.
 24. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 76 “Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par individuālajām konsultācijām”.
 25. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 26. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 175 “Par aizņēmumu projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/“630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai”.
 27. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.02.2021. lēmumā Nr. 27 “Par aizņēmumu KF projekta “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” īstenošanai”.
 28. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis”.
 29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes muzejam.
 30. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcijai.
 31. Par projektu “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā”.
 32. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr.60 “Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu”.
 33. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].

 

 

Skip to content