Stājušies spēkā saistošie noteikumi

 

  • 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”””

 

17. februārī spēkā stājušies minētie saistošie noteikumi, kas paredz, ka Alūksnes novada pašvaldība turpmāk atbalstīs politiski represētās personas, vienu reizi gadā piešķirot pabalstu 50 EUR apmērā.

 Šo pabalstu, kas ieviests pēc pašvaldības iniciatīvas, piešķirs katra gada novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

 Pabalstu varēs saņemt politiski represētās personas, kuru pamata dzīvesvietu ne vēlāk kā no attiecīgā gada 1. janvāra ir deklarēta Alūksnes novadā.

 

  • 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.3/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem””

 

10. februārī spēkā stājušies saistošie noteikumi, kas nosaka, ka pašvaldības aģentūras “SPODRA” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis tiek papildināts ar jaunu pakalpojumu – maksa pašvaldības izvēlētajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam par zaļo un dārza atkritumu ievešanu un pārstrādi zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumā “Iztekās”, Alsviķu pagastā – cena par 1 t zāles vai lapu – 11,39 EUR (bez PVN), cena par 1 t zaru – 26,67 EUR (bez PVN).

 Tiek plānots, ka zaļos un dārza atkritumus laukumā ievedīs pašvaldības izvēlētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs un pašvaldības aģentūra “SPODRA”. Iedzīvotājiem šis pakalpojums tiks sniegts sadarbībā ar pašreizējo atkritumu apsaimniekotāju.

 

  • 2021. gada 23. decembra saistošie noteikumi “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā””

 

1. februārī stājušies spēkā minētie saistošie noteikumi, kas nosaka, ka Stipendiju piešķiršanas komisijas skaitlisko sastāvu un personālsastāvu turpmāk nosaka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu.

 Šādas izmaiņas pamatojas grozījumos Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”, ar kuriem no komisiju saraksta, ko apstiprina pašvaldības dome, svītrota Stipendiju piešķiršanas komisija.

 

  • Saistošie noteikumi Nr. 2/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā””

 

2. martā stājas spēkā saistošie noteikumi Nr. 2/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā””. Saistošajos noteikumos noteiktām atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kategorijām palielināti atvieglojuma procenti no 50 uz 90 un noteikumi papildināti ar vienu jaunu kategoriju –  trīs vai vairāk bērnu ģimenēm, kurām likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikti atvieglojumi 50% pašvaldība piešķir 90%.

 

 Ar visiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content