Apstiprina jaunus saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem

 Alūksnes novada domes 2. maija ārkārtas sēdē tika apstiprināti Alūksnes novada domes saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”. Tie nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pozitīva atzinuma gadījumā tie stāsies spēkā 1. jūlijā.

 Būtiskākās izmaiņas jaunajos noteikumos ir šādas:

  • atrunāti daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra pakalpojumi – Dienas aprūpes centra pakalpojums bērnam ar invaliditāti, Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un Specializēto darbnīcu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Minētie pakalpojumi izveidoti Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003 “Vidzeme iekļauj” ietvaros, šie pakalpojumi palīdzēs integrēties sabiedrībā un apgūt dažādas sadzīvei noderīgas prasmes personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • veiktas korekcijas veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas pakalpojuma piešķiršanā. Minēto korekciju dēļ šie pakalpojumi iekļauti šajos saistošajos noteikumos un paredz, ka pakalpojumus bez maksas var saņemt personas, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgajām personām, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams ievērot higiēnas prasības savā dzīvesvietā. Iepriekš šīs personas varēja saņemt pabalstu veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas pakalpojuma saņemšanai, ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu šāda veida pabalsts minētajai mērķgrupai nebūs pieejams;
  • ar 01.07.2022. stāsies spēkā Krīzes istabas pakalpojums, kura mērķis ir īslaicīgi nodrošināt personu (ģimeni) ar mājokli. Viens no iemesliem šī pakalpojuma izveidošanā bija iepriekšējās ziemas traģiskie notikumi, kad ugunsgrēkos ģimenes palika bez pajumtes un tām bija nepieciešama palīdzība īslaicīga mājokļa nodrošināšanā. Līdzīgās krīzes situācijās Alūksnes novada pašvaldība sniegs palīdzību personām (ģimenēm), kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās, tādā veidā dodot laiku rast jaunu mājvietu.

 Būtiskas izmaiņas ir veiktas arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumā. Jaunie saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk apgādnieku, tas ir klienta pilngadīgo bērnu, līdzmaksājums par vecākam sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, būs lielāks. Iepriekš tie bija 20% no attiecīgās institūcijas viena klienta uzturēšanās izmaksām mēnesī, kas proporcionāli tika sadalīti uz klienta pilngadīgo apgādnieku skaitu. Tagad tie būs 50%, saglabājot iepriekšējo apgādnieka ikmēneša līdzmaksājuma aprēķināšanas modeli.

Skip to content