Stājas spēkā pašvaldības saistošie noteikumi

  • maijā stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.7/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

 Grozījumi 2010. gada saistošajos noteikumos veikti, lai palielinātu degvielas kompensācijas apmēru gadījumos, kad vecāki veic skolēna pārvadājumus novada teritorijā, izmantojot personīgo transportu maršrutos, kuros sabiedriskais transports nekursē vai nekursē atbilstošajos laikos, un attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei ir ne mazāks par 3 km.

2010. gadā izdotie saistošie noteikumi nosaka, ka ārpus Alūksnes pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju, kuras līdzšinējais apmērs bija 0,09 EUR/km. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem kompensācijas apmērs būs 0,13 EUR/km. Vecākiem, kas paši ved savus bērnus uz skolu saskaņā ar saistošajos noteikumos paredzēto kārtību ir tiesības vērsties attiecīgā pagasta pārvaldē ar lūgumu kompensēt šos izdevumus.

  • aprīlī stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.6/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā””.

 Ar saistošo noteikumu grozījumiem ir noteikta vienota kārtība ēku nosaukumu norāžu zīmju izvietošanai novada teritorijā. Saistošo noteikumu grozījumos ir noteikts grafiskais paraugs ēku nosaukuma norāžu zīmju vizuālajam izskatam.

Ar saistošajiem noteikumiem aicinām iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi tiek publicēti arī www.likumi.lv un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” www.vestnesis.lv.

Skip to content