Alūksnes novadā uzsāk decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu

 Alūksnes novada pašvaldība 2019. gada 28. martā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”, kas tika izstrādāti un pieņemti, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Noteikumu ieviešana tiek deleģēta Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Rūpe”.

 

Ko tad īsti paredz jaunais normatīvais regulējums?

 Noteikumi nosaka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar 2019. gada 1. augustu uzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim pabeidz individuālo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi. Tā nepieciešama, lai piereģistrētu ikvienu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo pilsētas un ciemu teritorijā esošu nekustamo īpašumu, kuram nav pieslēgums centralizētās kanalizācijas tīkliem.

 Izveidotais reģistrs ļaus izsekot, kuri nekustamie īpašumi:

  • notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda ir mazāka par 5m³ diennaktī,
  • kuri izmanto septiķus – rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu nogulšņu nostādināšanai,
  • kuri izmanto notekūdeņu krājtvertnes vai nosēdakas, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi un tie tiek izvesti ar asenizācijas mašīnu.

 Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu (iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts slāņos).

 

Kas jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?

 Pēc publikācijas saņemšanas SIA “Rūpe” lūdz iepazīties un aizpildīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu (apliecinājumu) un to iesniegt SIA “Rūpe”, Alūksnē, Brūža iela 6-1 klātienē, vai elektroniski parakstītu sūtīt uz elektroniskā pasta adresi kanalizacija@rupe.lv. Iesniegums (apliecinājums) ir pieejams mūsu mājaslapā www.rupe.lv sadaļā decentralizētā kanalizācijas sistēma, vai Brūža ielā 6-1, Alūksnē. Novada pagastu centros pie SIA “Rūpe” darbinieka, kas atbild par ūdenssaimniecību pagastā. Informācija neskaidrību gadījumā pa tālruni 27844233 vai e-pastu kanalizacija@rupe.lv.