Informācija par SIA „Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu

Alūksnes novada pašvaldība kā SIA „Alūksnes nami” 100%  kapitāla daļu turētāja 2021. gada 17. martā atkārtoti izsludināja atklātu konkursu uz SIA „Alūksnes nami” valdes locekļa amatu (turpmāk – Konkurss).

 Konkurss tika izsludināts Alūksnes novada pašvaldības un SIA “Alūksnes nami” mājas lapās internetā, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, Alūksnes novada pašvaldības kontā sociālajā tīklā Facebook, Alūksnes un Apes novadu laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, kā arī Apes, Balvu, Gulbenes un Smiltenes pašvaldību mājas lapās internetā.

Konkursā uz SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatu bija pieteikušies 2  (divi) kandidāti.

Konkursu organizēja ar SIA “Alūksnes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīkojumu izveidota Nominācijas komisija. Nominācijas komisija atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – Noteikumi) un SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidāta nominācijas procesa nolikuma” (turpmāk – Nolikums) prasībām kandidātus vērtēja divās kārtās. Pirmajā kārtā Nominācijas komisija vērtēja kandidātu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām un kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām.

SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātam izvirzītās prasības bija – atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām, valsts valodas (vismaz C1 līmenis) un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā; vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā vai vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas SIA “Alūksnes nami” komercdarbības jomā, tiks uzskatīta par priekšrocību); nevainojama reputācija; B kategorijas autovadītāja apliecība; teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office). Tāpat prasība bija arī izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbības (nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana) jomu; izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, t.sk., kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošanu un realizēšanu; izpratne un zināšanas par administratīvo un finanšu vadību, pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un racionālā izmantošanā; pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā; zināšanas un pieredze publisko iepirkumu organizēšanā; labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes. Kandidātam nepieciešamās kompetences: komandas vadīšana; stratēģiskais redzējums; plānošana un organizēšana; orientācija uz rezultātu sasniegšanu; lēmumu pieņemšana un atbildība; pārmaiņu vadīšana. Konkursā varēja piedalīties kandidāti, uz kuriem neattiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Pirmajā kārtā viens kandidāts tika izslēgts no turpmākās dalības konkursā. Viens kandidāts tika izvirzīts dalībai konkursa otrajā atlases kārtā.  

Otrajā kārtā (intervijā)  kandidāts prezentēja savu redzējumu par SIA “Alūksnes nami”. 

Atbilstoši 16.03.2021. apstiprinātajiem kandidātu vērtēšanas kritērijiem, katrs Nominācijas komisijas loceklis individuāli vērtēja kandidāta profesionālo un vispārējo prasmju piemērotību SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai (redzējums par pašvaldības kapitālsabiedrības darbības organizēšanu, attīstības prioritātēm, problēmām un risinājumiem, atbilstību iesniegtajam rakstiskajam materiālam), spējas sniegt kompetentas atbildes uz Nominācijas komisijas jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes, kompetences.

Vērtēšanas kritēriji:

 1. Nevainojama reputācija

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

Atbilst/Neatbilst

Valdes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Informāciju kandidāta novērtēšanai Komisija iegūst, intervējot konkrēto kandidātu un izmantojot publiski pieejamos informācijas avotus.

 

 1. Izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbības (nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana) jomu

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

1 punkts

Uz jautājumiem neatbild pēc būtības, nav izpratnes par uzdotajiem jautājumiem

2 punkti

Uz jautājumiem atbild nepilnīgi ar daļēju izpratni par nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomu

10 punkti

Uz jautājumiem atbild izsmeļoši un ar izpratni par kapitālsabiedrības darbību nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā

 

 1. Izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, t.sk., kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošanu un realizēšanu

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

1 punkts

Uz jautājumiem neatbild pēc būtības, nav izpratnes par uzdotajiem jautājumiem

2 punkti

Uz jautājumiem atbild nepilnīgi ar daļēju izpratni par pašvaldības darbu kopumā

3 punkti

Uz jautājumiem atbild izsmeļoši. Labas zināšanas un izpratne par pašvaldības darbu un pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību.

 

 1. Izpratne un zināšanas par administratīvo un finanšu vadību, pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un racionālā izmantošanā

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

1 punkts

Uz jautājumiem neatbild pēc būtības, nav izpratnes par uzdoto jautājumu

2 punkti

Uz jautājumiem atbild nepilnīgi ar daļēju izpratni par administratīvo un finanšu vadību

10 punkti

Uz jautājumiem atbild izsmeļoši. Ir izpratne par administratīvo un finanšu vadību, ir pieredze finanšu līdzekļu plānošanā un racionālā izmantošanā

 

 1. Pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

1 punkts

Uz jautājumiem neatbild pēc būtības, nav izpratnes Eiropas Savienības projektu realizēšanā

2 punkti

Uz jautājumiem atbild nepilnīgi ar daļēju izpratni par uzdoto jautājumu

3 punkti

Uz jautājumiem atbild izsmeļoši. Ir izpratne par Eiropas Savienības projektu realizēšanu

 

 1. Zināšanas un pieredze publisko iepirkumu organizēšanā

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

1 punkts

Uz jautājumiem neatbild pēc būtības, nav izpratnes par uzdoto jautājumu

2 punkti

Uz jautājumiem atbild nepilnīgi ar daļēju izpratni par publisko iepirkumu organizēšanu

3 punkti

Uz jautājumiem atbild izsmeļoši. Ir zināšanas publisko iepirkumu organizēšanā

 

KOMPETENCES:

 1. Komandas vadīšana

(Vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai.)

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

3 punkti

Uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu

3 punkti

Risina iekšējos konfliktus komandā, lai tie nekavē rezultātu sasniegšanu

2 punkti

Iedvesmo citus kopīgam darbam, aktīvi iesaistoties

3 punkti

Uzņemas atbildību par komandas darba rezultātiem – gan pozitīviem, gan negatīviem

 

 1. Stratēģiskais redzējums (būtisks)

(Spēja definēt un pārvērst darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju)

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

3 punkti

Spēj noteikt skaidrus, izaicinošus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus

5 punkti

Spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums)

5 punkti

Spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām

5 punkti

Spēj plānot stratēģijas ieviešanu un tās vadību kapitālsabiedrībā, identificē šķēršļus un iespējas

 

 1. Plānošana un organizēšana

(Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu)

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

2 punkti

Plānojot dažādus uzdevumus, ņem vērā darbinieku noslogotību, resursu pieejamību, iespējamās izmaiņas

3 punkti

Ātri reaģē uz izmaiņām. Spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli

3 punkti

Efektīvi izmanto resursus

3 punkti

Jūtas atbildīgs ne tikai par personīgajiem, bet arī par visas kapitālsabiedrības darba rezultātiem

 

 1. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu

(Vēlme veikt uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami, un mērķtiecīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot)

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

3 punkti

Izvirza izaicinošus mērķus sev un citiem

3 punkti

Nosakot mērķus, izvērtē nepieciešamos ieguldījumus un ieguvumus, uzņemas saprātīgu risku, lai sasniegtu labākus rezultātus

1 punkts

Nosaka personiskus mērķus, seko saviem standartiem, kas var būt augstāki par formāli noteiktajiem

3 punkti

Analizē darba rezultātus, uzlabo darba metodes, lai paaugstinātu efektivitāti

 

 1. Lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiska)

(Spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemties atbildību par tiem)

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

5 punkti

Spēj pieņemt lēmumus īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija, arī nepopulārus

4 punkti

Spēj uzņemties iniciatīvu

5 punkti

Pilnībā atbild par savā kompetencē esošajiem procesiem un rezultātiem

4 punkti

Aizstāv savu komandas viedokli un lēmumus

5 punkti

Piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas

5 punkti

Ja lēmums tiek atlikts, pamato savu rīcību, norādot ieguvumus

5 punkti

Iesaista padotos lēmumu pieņemšanā, apzinās atbildību par saviem un padoto lēmumiem

5 punkti

Ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus

 

 1. Pārmaiņu vadīšana

(Efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un kapitālsabiedrības pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana)

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

2 punkti

Veido vidi, kas veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas

2 punkti

Izceļ un skaidro iestādē veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi

2 punkti

Personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi

 

 1. Svešvalodas zināšanas

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

1 punkts

Ir vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas, izņemot angļu valodu, zināšanas

5 punkti

Ir angļu valodas zināšanas

 

 1. Labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes

Vērtējums

Vērtēšanas kritērijs

1 punkts

Labas

2 punkti

Ļoti labas

3 punkti

Teicamas

 

Ņemot vērā komisijas locekļu vērtējuma rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu pārtraukt kandidātu novērtēšanas procesu, jo kandidāta vidējais vērtējums bija zemāks par Nolikumā  noteiktajiem 70 procentiem.

Skip to content