Izpilddirektora informācija 26. janvāra domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 26. janvāra domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 26. janvāra domes sēdē sniedza informāciju par aktuālo pašvaldības darbā.

2022. gadā notikušas 15 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 107 jautājumi), 13 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 90 jautājumi), 13 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 259 jautājumi), 27 novada domes sēdes, tajā skaitā 15 ārkārtas novada domes sēdes (pieņemti 520 lēmumi).

2022. gadā notikušas 25 Administratīvās komisijas sēdes, pieņemti 155 lēmumi.

2022. gadā pieņemti 57 novada domes lēmumi par īpašumu nodošanu atsavināšanai, no tiem 25 izpildīti un 32 ir procesā (pasūtīti vērtējumi, jāveic dzīvokļu inventarizācija).

2022. gadā notikušas 35 Īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes, pieņemti 272 lēmumi, noslēgti 54 pirkuma līgumi par summu 635 130 EUR un 15 nomas līgumi par summu 3 135,52 EUR bez PVN mēnesī. Šī gada janvārī notikušas 3 Īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes, pieņemti 18 lēmumi, noslēgti 4 pirkuma līgumi.

2022. gadā notikušas 178 Iepirkuma komisijas apakškomisiju sēdes. Izsludināti 32 iepirkumi, tai skaitā 1 metu konkurss, 17 atklāti konkursi, 14 mazie iepirkumi, Vispārīgās vienošanās ietvaros veiktas 5 cenu salīdzināšanas. Pamatojoties uz iepirkumu rezultātiem noslēgti 56 iepirkuma līgumi par kopējo summu 12 827 300,28 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

2022. gadā notikušas 40 Zemes lietu komisijas sēdes, pieņemti 335 lēmumi.

2022. gadā notikušas 28 Dzīvokļu komisijas sēdes, pieņemti 225 lēmumi.

2022. gadā notikušas 26 Apstādījumu aizsardzības komisijas sēdes, pieņemti 53 lēmumi.

2022. gadā notikusi 51 Licencēšanas komisijas sēde. Izsniegtas:
3 atļaujas pieaugušo neformālās izglītības programmas realizēšanai,
1 atļauja interešu izglītības programmas realizēšanai,
4 atļaujas komerczvejas veikšanai publiskajos ezeros,
9 atļaujas izklaidējošo pasākumu organizēšanai,
573 atļaujas tirdzniecības veikšanai,
72 atļaujas iebraukšanai Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā,
2 atļaujas veikt pakalpojumu ar specializēto tūrisma transportlīdzekli Alūksnes novada teritorijā.

2022. gadā notikušas 3 Medību koordinācijas komisijas sēdes, pieņemti 2 lēmumi.

2022. gadā Centrālajā administrācijā saņemtā korespondence 5919 (+241 salīdzinot ar 2021. gadu), nosūtāmā korespondence 2673, rīkojumi pamatdarbības jautājumos 415 (+30 salīdzinot ar 2021. gadu), līgumi (izņemot darba līgumus) 985 (+104 salīdzinot ar 2021. gadu).

2022. gadā sagatavoti un izdoti pašvaldības informatīvā izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis” 12 numuri, safilmēti 25 video sižeti Alūksnes novada atpazīstamības veicināšanai un iedzīvotāju informēšanai.
Būvvaldē 2022. gadā akceptētas 176 būvniecības ieceres. 52 gadījumos Būvvalde lēmusi par projektu izmaiņu saskaņošanu. 180 objektos izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanu. Objekti, kuros būvdarbi pabeigti/nodoti ekspluatācijā – 182. 5 gadījumos Būvvalde atteikusi akceptēt projektēšanas nosacījumu izpildi, jo nav izpildīti projektēšanas nosacījumi, vai arī tie nav iesniegti norādītajā termiņā.
Aizvadītajā gadā Būvvaldes būvinspektors sastādījis 97 atzinumus par būves pārbaudi, no tiem 12 atzinumi ir par patvaļīgu būvniecību, 2 objekti sakārtoti, 8 atzinumi par vidi degradējošām un bīstamām ēkām, apsekotas 22 fasādes. Pēc Būvvaldes atzinuma saņemšanas 5 objektos saskaņotas krāsu pases. 13 objektos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, 6 no tām piemērots naudas sods, 1 lietā administratīvā pārkāpuma process izbeigts. Ar Būvvaldes lēmumu 2 ēkām pērn noteikts vidi degradējoša objekta statuss, 1 ēkai vidi degradējoša objekta statuss atcelts. 65 būvēm uzlikts paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis, jo būve uz 01.10.2022. nav nodota ekspluatācijā normatīvos noteiktajā būvdarbu veikšanas termiņā.

2022. gadā veikta sociālo lietu pārvaldes darbinieku struktūras reorganizācija. Pakalpojums “Birojs “Aprūpe mājās”” nodots biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”. Veiktas korekcijas sociālo aprūpes centru pakalpojumu apmaksas apjomā un kārtībā.
2022. gadā izmaksāti šādi pabalsti:
Ukrainas civiliedzīvotājiem – 92 305,92 EUR,
GMI pabalsts – 132 883,53 EUR,
Mājokļa pabalsts – 135 444,26 EUR (50% sedz Labklājības ministrija – mērķdotācija mājokļa pabalstam),
Veselības pabalsts – 13 495,22 EUR,
Pabalsts politiski represētām personām – 6 150,00 EUR,
Pabalsts audžuģimenē ievietotam bērnam – 132 216,06 EUR,
Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 11 855,94 EUR,
Ēdināšana izglītības iestādē – 2 387,14 EUR,
Apbedīšanas pabalsts – 5 399,22 EUR,
Pārējie brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (veļas mazgāšana, mazgāšanās un sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai) – 1 371,38 EUR,
Krīzes pabalsts – 1 720,00 EUR,
Energoresursu atbalsts – 243 302,49 EUR.
Kopā: 777 795,57 EUR.
Janvārī tika organizēta un ir noslēgusies deinstitucionalizācijas projekta iespējamo pakalpojumu sniedzēju aptauja. Noslēgtas jaunās vienošanās ar asistenta pakalpojumu sniedzējiem (šobrīd 166 klienti). Ievērojams pieaugums sociālās palīdzības pieprasījumu pieteikumiem. Janvārī kopējais aprēķinātais pabalstu apjoms ir 46 396,82 EUR.

Janvārī Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas trīs mācību iestādēs ir veikušas profilaktiska rakstura pārrunas par tiesību normu ievērošanu ar mācību iestāžu audzēkņiem. Kontrolējot Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma smēķēšanas ierobežojumus, veikti 4 reidi pie izglītības iestādēm un sabiedriskā transporta pieturas vietām, konstatēti 9 pārkāpumi. Janvārī uzsākti 3 administratīvie procesi par suņu klaiņošanu. Par kokmateriālu krautuves izveidošanu ceļa zemes nodalījuma joslā, bez autoceļa īpašnieka rakstveida saskaņojuma, uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi, tiek noskaidrotas vainīgās personas, noris procesuālās darbības pierādījumu vākšanā. Janvārī par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem sodītās personas ir samaksājušas naudas sodus 650 EUR apmērā.

Ir apzināti primāri veicamie pasākumi un tiem noteiktie termiņi Pašvaldību likuma ieviešanai ikdienas darbā. Atlasīti 35 saistošie noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, tādēļ jāpārvērtē un jāizdod no jauna līdz 2024. gada 30. jūnijam. Šim procesam ir nozīmēti atbildīgie darbinieki un piesaistītais jurists. Notiek darbs pie pašvaldības nolikuma izdošanas.

Iepirkumi periodā no 28. decembra līdz 25. janvārim: pieņemts lēmums iepirkumam “Jaunlaicenes muižas parka un Ziemeru ozolu alejas koku kopšana”, noslēgti trīs līgumi par kopējo summu 91 544,38 EUR bez PVN (“Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2023. gadam” ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” divām iepirkuma daļām; “Veselības takas izveide” ar IK “Ceļavējš V.I.” un Vispārīgās vienošanās ietvaros objektam “Apkures krāsns atjaunošana “Lejās”, dzīvoklī Nr.5, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” ar Alūksnes novada SIA “Pamati”).

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumu Nr.519 “Kārtība, kādā nosakāms Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdevumu apjoms”, ir noteikts Alūksnes novada pašvaldības darbībai nepieciešamo budžeta izdevumu apjoms līdz pašvaldības 2023. gada budžeta stāšanos spēkā. Līdztekus notiek darbs pie 2023. gada budžeta veidošanas.

Ķīmijas, fizikas un ekonomikas mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 20 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9.-12. klašu skolēni. Florbola sacensībās Liepnā 6.-9. klasēm piedalījās 7 komandas no četrām novada skolām (Liepnas, Ziemera, Strautiņu pamatskolām un Alūksnes novada vidusskolas).
Turpinās darbs pie izglītības iestāžu institucionālās sistēmas ar 01.09.2023. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi dokumentus iepirkuma veikšanai ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai novada izglītības iestādēs.
Turpinās darbs pie no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemto 172 datoru konfigurācijas un sagatavošanas atbilstoši mācību procesā paredzētajām vajadzībām.

2022. gadā kopumā notikušas 622 kultūras aktivitātes un pasākumi, tās apmeklējuši 52 660 apmeklētāji. Janvārī novadā notikuši Barikāžu atceres pasākumi. Gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem, organizēta kolektīvu vadītāju sanāksme, sieviešu un jauktajiem koriem kopmēģinājumi Balvos un Alūksnē, Pededzes mazākumtautības deju kolektīvs piedalījās skatē Rēzeknē, Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis” – reģionālajā skatē Alūksnē, Alūksnes Kultūras centrā notika kopmēģinājums deju kolektīviem. Amatierkolektīvu dalībnieki piedalījās sveču ziedošanas akcijā, atbalstot ierakumu sveču izgatavošanu un ziedošanu Ukrainai. Notikusi tikšanās ar novada senioru apvienību un represēto apvienību par sadarbību 2023. gadā.
Kopumā Alūksnes novada Kultūras centrs janvārī noorganizējis 46 aktivitātes un pasākumus.
Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ir uzsākts darbs pie Armijas parādes Alūksnē, kas notiks 4. maijā, organizēšanas.

2022. gadā Alūksnes novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās reģistrēti 4605 lietotāji (+5,5% salīdzinot ar 2021. gadu), 53234 apmeklējumi (+10,7%), izsniegtas 118 879 krājuma vienības (-0,3%).
Janvārī Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienības uzsākušas darbu kā pašvaldības klientu apkalpošanas punkti, ar 1. martu – klientu apkalpošanas centri. Darbinieki uzsākuši VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistu apmācības. Sagatavoti un iesniegti Valsts kultūrkapitāla fondā 2 projekta pieteikumi. Bibliotēkā notiek 2022. gada darba pārskata sagatavošana un datu ievadīšana Latvijas Digitālajā kultūras kartē.

Darbu ir uzsākusi Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde. Šobrīd iestādē notiek darbs iekšējo dokumentu izstrādes darbs, līgumu pārslēgšana, pirmajā mēnesī noslēgti 19 saimnieciskie līgumi, apstrādāti 152 rēķini, izdoti 69 rīkojumi, saņemtā korespondence – 92, nosūtāmā – 38, veiktas 2 tirgus izpētes, notiek tikšanās ar iedzīvotājiem. Notikusi sanāksme ar kultūras un sporta nozaru darbiniekiem par turpmāko kopīgo darbu un sadarbību. Noslēgts līgums par ielu apgaismojuma izbūvi Jaunalūksnes pagasta Kolberģī. Pārvalde veic autoparka inventarizāciju, tiek pārskatīts ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārziņu atalgojums.

Pagastu bibliotēkās izveidoto klientu apkalpošanas punktu nedēļas rādītāji: vidēji nedēļā – 5,6 klienti, no tiem – 3,3 klātienē, 2,3 pa tālruni. Pieprasītākie pakalpojumi/palīdzība: ar nekustamā īpašuma nodokli saistītie jautājumi, tālruņu numuru noskaidrošana, rēķinu izdruka, palīdzība iesniegumu sagatavošanā, Ibanka, SmartID.

Pašvaldības aģentūra “ALJA” 2022. gadā realizējusi 5 Zivju fonda projektus un 1 LIFE Vides programmas projektu bez pašvaldības līdzfinansējuma. Uzsāktas 15 administratīvās lietvedības par makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem. Janvārī sadalīti un noslēgti līgumi par rūpnieciskās zvejas limitiem.

Pašvaldības aģentūra “Spodra” ierīkojusi ielu apgaismojumu Malienas un Melleņkalna ielās, Alūksnē.

Alūksnes Tūrisma informācijas centru 2022. gadā apmeklējušas 9598 personas, kas ir par 34% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Alūksnes Bānīša stacija 2022. gadā izvirzīta Eiropas muzeja gada balvai un iekļauta 2022. gada 60 izcilāko Eiropas muzeju sarakstā. Nodrošināts digitālais mārketings, administrējot www.visitaluksne.lv, uzturot FB un INST kontus, aktualizējot info Google kontos par ~400 objektiem novadā, Tripadvisor un citās platformās, kas nodrošina Alūksnes kā brīvdienu galamērķa atpazīstamību un pārdošanu.
Noorganizētas Mājas kafejnīcas dienas pasākums aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ar 11 mājas kafejnīcām un 1000 apmeklētajiem. Organizēts seminārs novada ēdināšanas uzņēmējiem un tūrisma nozares speciālistiem par kulinārā mantojuma izmantošanu tūrismā un Alūksnes novada piedāvājuma analīzi. Pārrunājot darbības principus nākamajiem gadiem, notikušas tikšanās ar tūrisma ekspertu, pašvaldības darbiniekiem, tūrisma uzņēmējiem.
Tūrisma informācijas centrs piedalījies vairākos reprezentācijas semināros ar referātiem par Eiropas Jaunā Bauhaus idejas izpausmēm Alūksnē, noslēdzies sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā”, kura rezultātā Alūksnes novadā uzstādīti 20 informācijas stendi pie apskates objektiem, sagatavoti 6 dabā marķēti velo maršruti un veiktas dažādas mārketinga aktivitātes, t.sk., uzturēts FB konts Bānīša zeme.

Janvārī notikusi tūrisma speciālistu tikšanās ar tūrisma ekspertu par darbības mērķiem turpmākajiem gadiem.

Nepiemērotu laika apstākļu dēļ, Alūksnes rallijs ir pārcelts uz 24. un 25. februāri. Ir notikusi tikšanās ar Latvijas Ūdens motosporta federācijas pārstāvjiem par turpmāko sadarbību. Ir uzsākts darbs pie sporta zāļu cenrāža pārskatīšanas, sporta aktivitāšu nodrošināšanas iedzīvotājiem Liepnas, Mālupes un Ilzenes sporta zālēs. Ir sniegts atbalsts 1 sportistam un 1 biedrībai. 29. janvārī notiks Latvijas čempionāta posms, Latvijas Kausa posms, Latvijas Junioru čempionāts motokrosā uz Alūksnes ezera pie Pilssalas.

12. un 13. janvārī Alūksnes novadu apmeklēja pašvaldības īstenotā BAUHAUS projekta “Militārā mantojuma pozicionēšana padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” starptautiskie eksperti, kuri vizītes laikā iepazina projekta teritoriju. Vizītes noslēgumā eksperti atzina, ka ir ieguvuši ļoti daudz jaunas informācijas, lai varētu turpināt darbu pie teritorijas attīstības plāna izstrādes, kas ir projekta sagaidāmais rezultāts šī gada jūnijā.

18. janvārī Annas kultūras namā notika seminārs “Energoefektivitāte un energopārvaldība Alūksnes novadā” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā” ietvaros.

Pabeigta pašvaldības aģentūras “Spodra” pasūtītā būvprojekta “Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē” izstrāde. Būvprojekts paredz novadgrāvju sistēmas tīrīšanu un atjaunošanu zonā starp Miera / Pils ielu uz Alūksnes ezeru līdz policijai/VSAA.

Turpinās darbs pie lokālplānojuma izstrādes pašvaldības nekustamajam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē.

Apritējis gads kopš izveidota Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienība Alūksnē. Gada laikā 9 jaunie uzņēmēji izmantoja iespēju piedalīties arī pirmsinkubācijas programmā.
2022. gadā novadā reģistrēti 33 jauni uzņēmumi, kas ir par sešiem uzņēmumiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tajā pašā laikā 39 uzņēmumi ir likvidēti.
2022. gadā Alūksnes novads ir starp tām 8 pašvaldībām, kurās ir pieaudzis tādu uzņēmumu skaits, kuros ir ieguldīts ārvalstu pamatkapitāls. Alūksnes novadā šādu uzņēmumu skaits pieaudzis par 2, salīdzinot ar 2021. gadu.

Gadā laikā realizēta 21 Alūksnes novada pašvaldības Investīciju plānā iekļautā projektu ideja, bet uzsāktas īstenot ir 27 projektu idejas, kopā tie ir 18 % no visām investīciju plānā iekļautajām idejām.

Janvārī ir apstiprināta SIA “Alūksnes enerģija” vidēja termiņa stratēģija 2023.-2027. gadam. Stratēģijas izstrādā arī SIA “Alūksnes nami” un SIA “Rūpe”.

Līdz 25. janvārim Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 9 jaundzimušie – trīs meitenes un seši zēni. Mūžībā aizgājušas 17 personas. Reģistrēta viena laulība. 24. janvārī suminājām pirmo 2023. gada mazulīti, kas dzimusi 4. janvārī. Sagatavoti un iesniegti statistikas dati par 2022. gadu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kā arī publiskošanai plašsaziņas līdzekļos.

Uz 25.01.2023. Alūksnes novadā reģistrēti 2448 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus.

25. janvārī organizēta Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas vizīte Alūksnē, kuras ietvaros ministre apmeklēja ekspluatācijā nodoto Alūksnes Sporta centru.

Skip to content