Vakances pašvaldībā - Alūksnes novads

Vakances pašvaldībā

 

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90001249814
izsludina pretendentu pieteikšanos uz Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata vietu (uz noteiktu laiku)

 Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • kura ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; spēja orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
 • augstas darba spējas, precizitāte;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
 • vēlama bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā;
 • vēlamas apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;
 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
 • piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, sniegt informāciju tiesai;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • noskaidrot bērna viedokli;
 • sagatavot dokumentu projektus, tostarp lēmumu un citu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdē;
 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Amatam noteiktā mēnešalga 1194 EUR.

Alūksnes novada bāriņtiesa informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada bāriņtiesa.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), vēlams rekomendācijas, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņiem) un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi ieņemt attiecīgo amatu, līdz 2023.gada 30.jūnija plkst. 15.30 nosūtīt uz e-pastu barintiesa@aluksne.lv, pa pastu (adrese: Alūksnes novada bāriņtiesa, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) vai iesniegt personīgi – Alūksnes novada bāriņtiesā 207.kab. Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

NOLIKUMS

Kontaktpersona: Gunta VANAGA, t. 26411168


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
izsludina konkursu uz Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „Spodra” direktora amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un pārvaldīt pašvaldības aģentūras finanšu, personāla un citus resursus, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • organizēt Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • plānot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „Spodra” (turpmāk - pašvaldības aģentūras „Spodra”) darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi.

Obligātās prasības:

 • augstākā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlama pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā vai vismaz 2 gadu pieredze ar pašvaldības aģentūras „Spodra” darbības jomu saistītā amatā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Vēlamās prasmes, zināšanas:

 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas par pašvaldības iestādes darba organizēšanu, reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un to piemērošanu (dokumentu pārvaldība, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi, u.c.);
 • amata pienākumu izpildei nepieciešamās kompetences: spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem, spēja veidot efektīvu komunikāciju.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu līdz 1419 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • papildatvaļinājuma dienas atbilstoši novērtējumam;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pašvaldības aģentūras „Spodra” direktora amata pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikuma (motivācijas) vēstule;
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām, norādot informāciju par B kategorijas autovadītāja apliecības esamību, vēlams norādīt kontaktinformāciju par personām, no kurām komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu (vismaz par pēdējo darba vietu);
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajām valsts valodas prasmēm augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

 Pieteikuma dokumentus pretendenti iesniedz ar norādi “Pieteikums Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „Spodra” direktora amatam”, nosūtot uz e-pastu dome@aluksne.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 21.jūnijam.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, tālrunis 28686707.

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, lai nodrošinātu konkursa, uz Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „Spodra” direktora amatu, norisi.


Ziemeru pamatskola,
reģistrācijas numurs  90009891336,
izsludina pretendentu pieteikšanos uz apkopēja amatu

Slodze 1.
Mēnešalga EUR 620.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu.

Galvenie darba pienākumi:

 • Rūpēties par tīrības nodrošināšanu telpās;
 • Veikt virsmu tīrīšanu un dezinfekciju;
 • Veikt sanitāro mezglu tīrīšanu;
 • Rūpēties par telpaugiem;
 • Veikt skolas dežuranta pienākumus.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Ziemeru pamatskola  informē, ka:
•   pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 9.jūnija plkst.13.00 nosūtīt uz  e-pastu skola.ziemeri@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi Ziemeru pamatskolā, „Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332.

Kontaktpersona Ilze Andronova, tālrunis 26191325


Ziemeru pamatskola,
reģistrācijas numurs  90009891336,
izsludina pretendentu pieteikšanos uz remontstrādnieka amatu

Slodze 1.
Mēnešalga EUR 620.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu.

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt ēkas tehniskā aprīkojuma un mehānismu remontdarbus;
 • Veikt centrālās apkures kokskaidu granulu apkures katlu apkopes un granulu uzpildi;
 • Veikt nepieciešamos palīgdarbus un zemes darbus;
 • Iekraut, pārnēsāt, pārvietot un veikt cita veida darbības ar materiāliem un lietām.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Ziemeru pamatskola  informē, ka:
•   pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 9.jūnija plkst.13.00 nosūtīt uz  e-pastu skola.ziemeri@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi Ziemeru pamatskolā, „Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332.

Kontaktpersona Ilze Andronova, tālrunis 26191325


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
izsludina konkursu uz Alūksnes Mūzikas skolas direktora amatu

Alūksnes Mūzikas skolas direktora amata mērķis ir organizēt un vadīt iestādes darbu un tās attīstību.

Galvenie amata pienākumi

 • atbildēt par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu,
 • lemt par izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanu,
 • nodrošināt izglītības iestādes padomes izveidošanu un darbību,
 • nodrošināt izglītības iestādes piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem,
 • veidot un attīstīt izglītības iestādes kvalitātes sistēmu un nodrošināt ikgadējo izglītības iestādes pašvērtēšanu, tai skaitā analizējot datus par izglītības procesu, saturu, vidi un pārvaldību.

Nepieciešamā izglītība un prasmes

Obligātās prasības:

 • augstākā izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu569“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā,
 • vismaz triju gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības iestādes vadības darbā, vēlams kultūrizglītībā - mūzikas jomā.

Papildu prasības:

 • izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā,
 • zināšanas par izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem,
 • labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, izglītības darba vadībā,
 • zināšanas par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un izpratne par iestādes budžetu,
 • pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā,
 • prasme strādāt ar biroja tehniku, datorprogrammām un datu bāzēm,
 • spēja pieņemt lēmumus,
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Piedāvājam:

 • mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas – sākot no 1331 EUR,
 • atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi,
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pieteikuma iesniegšana:

Alūksnes Mūzikas skolas direktora amata pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikuma (motivācijas) vēstule,
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV),
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu apmācību vai profesionālo pilnveidi apliecinošu dokumentu kopijas (pēdējo 3 gadu laikā, ne vairāk kā četras apmācības vai tālākizglītības programmas),
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajām valsts valodas prasmēm augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā),
 • pretendenta redzējums par Alūksnes Mūzikas skolas attīstību (apjomā līdz 2 A4 lapām datorrakstā).

 Pieteikuma dokumentus pretendenti iesniedz ar norādi “Pieteikums Alūksnes Mūzikas skolas direktora amatam”, nosūtot uz e-pastu dome@aluksne.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 5. jūnijam.

Kontaktpersona: Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, tālrunis 26320623.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam Alūksnes Mūzikas skolas direktora amatam, pretendents apliecina, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, lai nodrošinātu konkursa, uz Alūksnes Mūzikas skolas  direktora amatu, norisi.


 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz JURISTA amatu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alūksnē

Galvenie darba pienākumi:

nodrošināt pašvaldības domes, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības izpilddirektora un Centrālās administrācijas pārziņā esošu dokumentu, pieņemto lēmumu, izdoto normatīvo aktu, noslēgto darījumu sagatavošanu un atbilstības normatīvajam regulējumam iepriekšējo papildpārbaudi; ar pašvaldības funkciju realizēšanu saistītu uzdevumu īstenošanas atbilstoši normatīvajam regulējumam uzraudzību; pārstāvību administratīvos, izziņas, tiesu procesos, uzraudzības un kontrolējošās institūcijās.

Galvenās prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (P.S. lai apliecinātu ārvalstīs iegūtu izglītību, jāpievieno izziņa izglītības dokumenta akadēmiskai atzīšanai Latvijā);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vismaz divu gadu juridiska darba pieredze;
 • labas zināšanas pašvaldību tiesībās, normatīvo aktu izstrādāšanā, administratīvajā procesā, civiltiesību un publisko iepirkumu nozarē, publisko tiesību līgumos;
 • prasme metodoloģiski pareizi atlasīt, analizēt, interpretēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja izstrādāt un analizēt tiesisku darījumu dokumentus, normatīvos un tiesību piemērošanas aktus, spēja sastādīt procesuālos dokumentus un veikt tiesību normās paredzētās procesuālās darbības;
 • spēja patstāvīgi analizēt un izvērtēt, organizēt savu darbu un noteikt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem;
 • konstruktīvisms saskarsmē, juridiskās retoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta, noturība stresa un paaugstinātas intensitātes situācijās.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu u.c. tiesību aktu projektu izstrādāšanā un analīzē, pieredze publisko iepirkumu, administratīvajā procesā, valsts atbalsta, sankciju jautājumos, iekšējās kontroles sistēmas izveidē un darbībā;
 • darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā un zināšanas par tās uzbūvi un darbības pamatprincipiem;
 • svešvalodas kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda zināšana (t.sk. juridiskie termini).

Amatam noteiktā mēnešalga 1332 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Motivācijas vēstule un dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae) jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldībai līdz 2023. gada 15. jūnija plkst. 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā vai e-pastā dome@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Egle, tālr. 29123933.

Skip to content