Vakances pašvaldībā - Alūksnes novads

Vakances pašvaldībā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
nodokļu maks. Reģ. Nr. 90001386811
izsludina pretendentu pietiekšanos uz vakanto JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatu  uz noteiktu laiku.
1 slodze (40 stundu darba nedēļa).

Darba alga pirms nodokļu nomaksas no EUR 751,50.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un īstenot jaunatnes darba stratēģiju Alūksnes novadā,
 • sadarboties ar jaunatnes darba īstenošanā iesaistītajām personām un institūcijām;
 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus un brīvā laika pasākumus un programmas novadā;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • motivēt un koordinēt jauniešu iesaistīšanos novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • koordinēt jauniešu brīvprātīgo darbu.

Prasības:                                                              

 • augstākā izglītība vai studijas (pedagoģiskā, psihologa vai sociālā darbinieka izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu (40 stundu darba nedēļa atbilstoši centra darba laikam līdz pulksten 20:00);
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu ar bērniem un jauniešiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un prasme pārvaldīt sociālo tīklu kontus;
 • pieredze projektu darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi. Iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV), rekomendācijas vēstuli vai kontaktinformāciju rekomendācijas saņemšanai iesniegt līdz 2023. gada 3. februārim, plkst. 16:00,  Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, LV 4301 vai, sūtot uz e-pastu: eva.aizupe@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Eva Aizupe tālr. 29190552, 64322402, e - pasts: eva.aizupe@aluksne.lv


Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90001249814
 izsludina pretendentu pieteikšanos uz Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata vietu (uz noteiktu laiku)

 Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • kura ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; spēja orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
 • augstas darba spējas, precizitāte;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
 • vēlama bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā;
 • vēlamas apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;
 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
 • piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, sniegt informāciju tiesai;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • noskaidrot bērna viedokli;
 • sagatavot dokumentu projektus, tostarp lēmumu un citu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdē;
 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Amatam noteiktā mēnešalga 1040 EUR.

Alūksnes novada bāriņtiesa informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada bāriņtiesa.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), vēlams rekomendācijas, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņiem) un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi ieņemt attiecīgo amatu, līdz 2023.gada 23.februāra plkst. 16.30 nosūtīt uz e-pastu barintiesa@aluksne.lv, pa pastu (adrese: Alūksnes novada bāriņtiesa, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) vai iesniegt personīgi – Alūksnes novada bāriņtiesā 207.kab. Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Kontaktpersona: Gunta VANAGA, t. 26411168


PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
Reģistrācijas kods  90002299846
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto SĒTNIEKA amatu  (uz nenoteiktu laiku)
(2 vakances)

Galvenie darba pienākumi: Kopjamās teritorijas tīrības un kārtības  nodrošināšana Alūksnes pilsētā vasaras un ziemas sezonās.

Prasības pretendentam:

 • Pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā
 • labas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “SPODRA” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga   620,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 07. februārim plkst. 9.00 nosūtot uz e-pastu spodra@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē,  LV- 4301.

Kontaktpersona: Jānis PŪPOLS,  tālrunis 29195915.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
reģistrācijas Nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz Sociālās aprūpes centra “Alūksne” sociālā darbinieka amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Noteikt un novērtēt klienta sociālās funkcionēšanas spējas, sociālās barjeras, sociālo prasmju un aktivitātes līmeni;
 • Sniegt atbalstu klientiem sociālo problēmu risināšanā;
 • Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti klienta sociālo problēmu risināšanā;
 • Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas pašaprūpes, higiēnas, sociālās prasmes;
 • Nodrošināt centra ikdienas nodarbību pilnvērtīgu norisi, atbilstoši centra klientu attīstības specifikai;
 • Veikt nepieciešamo darba procesa dokumentāciju atbilstoši prasībām;
 • Piedalīties klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • Organizēt un vadīt tematiskos pasākumus;
 • Veikt citus sociālā darbinieka uzdevumus savas kompetences amata ietvaros.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība - sociālā darbinieka kvalifikācija;
 • Izpratne sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesu norisē;
 • Prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; spēja strādāt stresa apstākļos;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un prasmes strādāt komandā;
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • teicama saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē

adrese: Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv

līdz 2023. gada 28. februārim plkst.17.00

Kontaktpersonas:

Ilze POSTA, Sociālo lietu pārvaldes vadītāja: 26323749

Baiba MEISTERE, SAC “Alūksne” vadītāja: 27865635

Darba vietas adrese: Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā

Mēnešalga: 850,00 EUR pirms nodokļu nomaksas

Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicinātu uz interviju klātienē.

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

 

Alūksnes novada pašvaldība
reģistrācijas Nr.90000018622
aicina darbā TERITORIJAS PLĀNOTĀJU (uz nenoteiktu laiku)

Aicinām Tevi pievienoties Alūksnes novada pašvaldības kolektīvam, lai kopā radītu un attīstītu novadu, izceļot dabas doto un cilvēku pilnveidoto apvidus dažādību, lai tā priecētu un būtu ērta, droša vide iedzīvotājiem.

Ja Tu vēlies:

 • organizēt, piedalīties un vadīt ar teritorijas attīstību un plānošanu saistītu dokumentu izstrādi un uzraudzību,
 • konsultēt, sagatavot dažāda veida izziņas, atzinumus un atļaujas teritorijas attīstības jautājumos,
 • nodrošināt pašvaldībai nepieciešamo datu apmaiņu ar teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS),
 • veikt datu un rādītāju apkopošanu un analīzi ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS), veidot, uzturēt un aktualizēt ģeotelpiskās datu bāzes,

un Tev ir:

 • augstākā izglītība teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai arhitektūrā (var būt pēdējā kursa students),
 • zināšanas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu praktiskā izstrādāšanā, prasme izmantot kartogrāfiskus materiālus,
 • zināšanas par būvniecības un teritorijas plānošanas regulējošiem normatīvajiem aktiem,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office,
 • prasmes un pieredze darbā ar MICROSTATION, AutoCAD vai ArcGIS programmatūru tiks uzskatīta par priekšrocību,

mēs piedāvājam:

 • pastāvīgu darbu vai apmaksātu prakses iespēju,
 • apmaksātu kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālās darbības pilnveidošanai ar darbam nepieciešamajām programmatūrām,
 • atalgojumu līdz 1200,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas,
 • sociālās garantijas, papildu darba samaksu un atvaļinājumu atbilstoši darba rezultātu novērtējumam un normatīvajos aktos noteiktajam,
 • pārcelšanās gadījumā - nodrošināt ar dzīvojamo platību,
 • darbu draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā,
 • mūsdienīgu, ērtu un drošu darba vidi Dārza ielā 11, Alūksnē.

Pieteikuma vēstuli ar norādi “Pieteikums teritorijas plānotāja amatam” un izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) lūdzam iesniegt līdz 31.01.2023. nosūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. Kontaktpersona: Rimma Mellenberga, t.26668502.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes novada pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi; iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Skip to content