Paziņojumi

 

Informācija par zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/28 darbības termiņa pagarināšanu Veclaicenes pagastā

Pamatojoties uz Veclaicenes pagasta pārvaldes 2020. gada 29. oktobra lēmumu ”Par 2015. gada 26.maija zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” , tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Bērzukalni”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā; ar kadastra apzīmējumu 3688 004 0116 ar platību 3,9 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2015. gada 26. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP/1-9/15/28 par noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 3688 004 0116 EUR 109.20/gadā (bez PVN).
Līguma saistības ir spēkā līdz 2025. gada 31. oktobrim.


Informācija par zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/36 darbības termiņa pagarināšanu Veclaicenes pagastā

Pamatojoties uz Veclaicenes pagasta pārvaldes 2020. gada 7. jūlija lēmumu ”Par 2015. gada 10. jūlija zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/36 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” , tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Bērzukalni”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā; ar kadastra apzīmējumu 3688 004 0034 ar platību 11,4 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2015. gada 10. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP/1-9/15/36 par noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 3688 004 0034 EUR 319.20/gadā (bez PVN).
Līguma saistības ir spēkā līdz 2025. gada 9. jūlijam.


Informācija par zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/37 darbības termiņa pagarināšanu Veclaicenes pagastā

Pamatojoties uz Veclaicenes pagasta pārvaldes 2020. gada 7. jūlija lēmumu ”Par 2015. gada 10. jūlija zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/37 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” , tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Bērzukalni”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā; ar kadastra apzīmējumu 3688 004 0105 ar platību 2.0 ha ieguva juridiska persona ar kuru 2015. gada 10. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP/1-9/15/37 par noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 3688 004 0105 EUR 56.00/gadā (bez PVN).
Līguma saistības ir spēkā līdz 2025. gada 9. jūlijam.

Skip to content