Paziņojumi - Alūksnes novads

Paziņojumi

 

Par zemesgabala “Ķieģeļkalns 1” iznomāšanu Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

Jaunalūksnes pagasta pārvalde informē, ka 01.07.2021. pieņemts lēmums Nr. JPP/1-11/21/6 iznomāt daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķieģeļkalns 1”, kadastra apzīmējums 3656 006 0056, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 1.21 ha platībā. Zemes gabalam ir noteikts lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.


Informācija par zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/28 darbības termiņa pagarināšanu Veclaicenes pagastā

Pamatojoties uz Veclaicenes pagasta pārvaldes 2020. gada 29. oktobra lēmumu ”Par 2015. gada 26.maija zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” , tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Bērzukalni”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā; ar kadastra apzīmējumu 3688 004 0116 ar platību 3,9 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2015. gada 26. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP/1-9/15/28 par noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 3688 004 0116 EUR 109.20/gadā (bez PVN).
Līguma saistības ir spēkā līdz 2025. gada 31. oktobrim.


Informācija par zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/36 darbības termiņa pagarināšanu Veclaicenes pagastā

Pamatojoties uz Veclaicenes pagasta pārvaldes 2020. gada 7. jūlija lēmumu ”Par 2015. gada 10. jūlija zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/36 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” , tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Bērzukalni”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā; ar kadastra apzīmējumu 3688 004 0034 ar platību 11,4 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2015. gada 10. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP/1-9/15/36 par noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 3688 004 0034 EUR 319.20/gadā (bez PVN).
Līguma saistības ir spēkā līdz 2025. gada 9. jūlijam.


Informācija par zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/37 darbības termiņa pagarināšanu Veclaicenes pagastā

Pamatojoties uz Veclaicenes pagasta pārvaldes 2020. gada 7. jūlija lēmumu ”Par 2015. gada 10. jūlija zemes nomas līguma Nr. VPP/1-9/15/37 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” , tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Bērzukalni”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā; ar kadastra apzīmējumu 3688 004 0105 ar platību 2.0 ha ieguva juridiska persona ar kuru 2015. gada 10. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP/1-9/15/37 par noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 3688 004 0105 EUR 56.00/gadā (bez PVN).
Līguma saistības ir spēkā līdz 2025. gada 9. jūlijam.

Skip to content