Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.1
Alūksnes novada pašvaldības
Tautsaimniecības komitejas
10.12.2018. lēmumam (protokols Nr. 11, 2.p.)

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Nr.

p.k.

Īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums vai numurs

Īpašuma sastāvs

Var tikt nodots nomai

Var tikt nodots atsavināšanai

Piezīmes

Alūksnes pilsēta

  1.  

Pils iela 52

3601 021 3106

3/5 domājamās daļas no zemesgabala 3874m² platībā, 1 dzīvojamā ēka, 2 palīgēkas

 

x

29.10.2019. pirkuma līgums

2.

Skārņu iela 9

3601 011 2123

Zemes gabals 2869m² platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, palīgēka

 

x

 

3.

Jāņkalna iela 52

3601 024 3857 001

Stacijas ēka

x

 

13.02.2020. nedzīvojamo telpu nomas līgums

4.

Ojāra Vācieša iela 2A,

3601 015 2715

Zemesgabals 2136m² platībā, nedzīvojama ēka, 2 palīgēkas

x

x

 

Alsviķu pagasts

1.

Namdari 1

3642 508 001

Garāža

Kontroltehniskais punkts

x

x

Zeme jānomā

2.

“Stropi”

3642 006 0145

Daļa no nedzīvojamās ēkas (garāža, telpu grupas Nr.8.,9.,10.,11., 12), 78,8m² kopplatībā, zemes gabala domājamā daļa, proporcionāli iznomājamai telpu platībai (attiecināmā zemes platība 0,0945ha)

x

 

20.03.2020.  nomas līgums

Annas pagasts

1.

Liedes

3644 004 0073 001

Skolas ēka

x

x

 

2.

Sporta zāle, “Smiltīs”, Annā, Annas pagastā

3644 004 0073 004

Sporta zāle 862,8 m² platībā

x

x

 

Jaunlaicenes pagasts

1.

“Brūži 3”, Jaunlaicenes pagastā

3660 002 0240

Zemesgabals 0,94 ha platībā, dzīvojamā ēka

 

x

 

2.

“Gāzes noliktava”

3660 002 0263

Zemesgabals 0,1ha platībā, nedzīvojamā ēka

 

x

 

Kalncempju pagasts

1.

Cempji 4

3664 004 0215

Zemes gabala platība 6,47 ha

Kultūras nams

x

 

 

Liepnas pagasts

1.

Cielaviņas

3668 010 0284

Zemes gabala daļa 5,28ha platībā, skolas ēka, internāts, 6 palīgēkas

x

x

 

2.

Skurstenītis

3668 010 0378

Zemes gabala platība 1,0017 ha

Katlu māja

x

x

 

Mārkalnes pagasts

1.

Irbenāji

3676 005 0064 001

Dzīvojamā māja

 

x

20.12.2018. Alūksnes novada domes lēmums Nr.451

2.

Saulstari

3676 005 0064 002

Dzīvojamā māja

 

x

20.12.2018. Alūksnes novada domes lēmums Nr.450

3.

Takas

3676 505 0009

Nedzīvojamo telpu grupa Nr.007 (kūts) 52,9m² un 1/9 domājamā daļa no koplietošanas telpu grupas Nr.901 34,2m²

x

 

 

Pededzes pagasts

1.

Dārziņš

3680 007 0448

Zemes gabala platība 0,8 ha

Bērnudārzs

 

x

 

2.

Dārziņš 1

3680 007 0449

Zemes gabala platība 0,3 ha

Saimniecības ēka

 

x

 

3.

“Noliktava”

3680 009 0103

Zemesgabals 0,28ha platībā, nedzīvojama ēka

 

x

 

Veclaicenes pagasts

1.

Mušķi

3688 001 0151

Zemes gabala platība 1,12 ha

Dzīvojamā māja

 

x

 

Zeltiņu pagasts

1.

“Zvaigznītes”

3694 002 0299

Zemes gabala platība 0,5498 ha

Dzīvojamā māja

 

x