Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.1
Alūksnes novada pašvaldības
Tautsaimniecības komitejas
10.12.2018. lēmumam (protokols Nr. 11, 2.p.)

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Nr.

p.k.

Īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums vai numurs

Īpašuma sastāvs

Var tikt nodots nomai

Var tikt nodots atsavināšanai

Piezīmes

Alūksnes pilsēta

1.

Pils iela 52

3601 021 3106

3/5 domājamās daļas no zemesgabala 3874m² platībā, 1 dzīvojamā ēka, 2 palīgēkas

 

x

 

2.

Skārņu iela 9

3601 011 2123

Zemes gabals 2869m² platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, palīgēka

 

x

 

Alsviķu pagasts

2.

Namdari 1

3642 508 001

Garāža

Kontroltehniskais punkts

x

x

Zeme jānomā

Annas pagasts

3.

Liedes

3644 004 0073 001

Skolas ēka

x

x

 

4.

Sporta zāle, “Smiltīs”, Annā, Annas pagastā

3644 004 0073 004

Sporta zāle 862,8m² platībā

x

x

 

Kalncempju pagasts

5.

Cempji 4

3664 004 0215

Zemes gabala platība 6,47 ha

Kultūras nams

x

 

 

Liepnas pagasts

6.

Cielaviņas

3668 010 0284

Zemes gabala daļa 5,28ha platībā, skolas ēka, internāts, 6 palīgēkas

x

x

 

7.

Skurstenītis

3668 010 0378

Zemes gabala platība 1,0017 ha

Katlu māja

x

x

 

Mārkalnes pagasts

8.

Irbenāji

3676 005 0064 001

Dzīvojamā māja

 

x

Zeme jānomā

9.

Saulstari

3676 005 0064 002

Dzīvojamā māja

 

x

Zeme jānomā

10.

Takas

3676 505 0009

Nedzīvojamo telpu grupa Nr.007 (kūts) 52,9m² un 1/9 domājamā daļa no koplietošanas telpu grupas Nr.901 34,2m²

x

 

 

Pededzes pagasts

10.

Dārziņš

3680 007 0448

Zemes gabala platība 0,8 ha

Bērnudārzs

 

x

 

11.

Dārziņš 1

3680 007 0449

Zemes gabala platība 0,3 ha

Saimniecības ēka

 

x

 

Veclaicenes pagasts

12.

Mušķi

3688 001 0151

Zemes gabala platība 1,12 ha

Dzīvojamā māja

 

x