Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi - Alūksnes novads

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana

Atbalsta grupas pakalpojuma saņemšana pieaugušām personām un bērniem

Asistenta pakalpojuma saņemšana personām ar invaliditāti

Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšana

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem institūcijā

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgai personai institūcijā

Mājokļa pabalsta saņemšana

No valsts budžeta finansēti pakalpojumi vardarbību veikušām personām

No valsts budžeta finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pabalsta saņemšana bērna ēdināšanai izglītības iestādē

Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā

Pabalsta saņemšana mazgāšanās pakalpojuma apmaksai

Pabalsta saņemšana sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalsta saņemšana veļas mazgāšanas pakalpojuma apmaksai

Pabalsta saņemšana veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

Pabalsts politiski represētām personām Alūksnes novadā

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšana

Sociālā darba pakalpojuma saņemšana

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana sociālās rehabilitācijas institūcijā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa saņemšana

Skip to content