Sudraba zīle - Alūksnes novads

Sudraba zīle

 

Alūksnes novada augstākā apbalvojuma “Sudraba zīle” saņēmēji

 

“Sudraba zīle” ir Alūksnes novada pašvaldības augstākais apbalvojums, kuru pasniedz vienu reizi gadā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā novembrī.

Apbalvojuma atribūts ir piemiņas velte “Sudraba zīle”, apliecinājums par apbalvojuma piešķiršanu un naudas balva.

 

2023. gadā

 • Nominācijā “KULTŪRA” – Dace Marku par mērķtiecīgu un nozīmīgu ieguldījumu malēniskās identitātes izpētē un popularizēšanā un Malēnijas kultūrtelpas saglabāšanā
 • Nominācijā “MEDICĪNA” – Ārija Bertuka par augsti profesionālu un rūpīgu darbu Alūksnes novada iedzīvotāju veselības aprūpē
 • Nominācijā “NOVADA ATPAZĪSTAMĪBAS VEICINĀTĀJS” – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “H2E” (dizaina birojam “H2E”) par augsti profesionālu un kvalitatīvu sirdsdarbu dizaina nozarē, nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada attīstībā, veicinot tā atpazīstamību pasaulē
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” – Māra Kalna par atsaucību un sirsnību saskarsmē, Alūksnes kultūrvēstures stāstu glabāšanu un tālāknodošanu, veicinot Alūksnes atpazīstamību
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” – zemnieku saimniecības “KADIĶI M.A.” īpašnieks Mārtiņš Augstkalnietis – par izciliem sasniegumiem lauksaimniecības nozarē un ieguldījumu Alūksnes novada attīstībā

 

2022. gadā

 • Nominācijā “ATBALSTS KOPIENAI” – Toms un Marija Alleni par sirdssiltumu un cilvēkmīlestību, ilgstoši un nesavtīgi atbalstot Liepnas pagasta un apkaimes kopienu
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” – Alvits Grīvnieks par ilgtspējīgas tradīcijas saglabāšanu un nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes pilsētas vizuālā tēla veidošanā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” – Mirdza Korne par godprātīgu un atbildīgu iesaisti Pededzes kopienas ikdienā, atbalstu jauniešu aktivitātēm
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRKALNAS BRUĢIS”, uzņēmuma valdes loceklis Arvis Līcis ar ģimeni par noturīgu komercdarbību, ģimeniskas un atbildīgas attieksmes piemēru, atsaucību un Mārkalnes pagasta vārda popularizēšanu

 

2021. gadā

 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Initas un Leona Ķeseļu audžuģimene – par sirdssiltumu un cilvēkmīlestību bērnu aprūpē, atsaucību un atbalstu līdzcilvēkiem
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNGRĒVELES”, valdes priekšsēdētājs Andis Kaktiņš – par neatlaidību un mērķtiecību komercdarbībā un ieinteresētību biškopības nozarē, kas sekmējusi uzņēmuma izaugsmi un atpazīstamību novadā un Latvijā
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Velga Vimba – par profesionālu, mērķtiecīgu un ilggadēju pedagoģisko darbu un nozīmīgu personisko ieguldījumu izglītojamo izaugsmē

 

2020. gadā

 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Ida Zelča – par augstu profesionalitāti pedagoģiskajā darbā un jauniešu patriotiskajā audzināšanā, motivēšanu personības izaugsmei, kā arī sabiedrisku aktivitāti
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Anita Pētersone – par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada iedzīvotāju augstākās profesionālās izglītības un tālākizglītības veicināšanā
 • Nominācijā “ĢIMENE MEDICĪNĀ” Gunita Kučika un Pēteris Kučiks – par augsti profesionālu sirdsdarbu medicīnas nozarē, atbildīgu ieguldījumu Alūksnes novada iedzīvotāju veselības aprūpē
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ABIO”, valdes priekšsēdētājs Intars BERKULIS, ražotnes vadītājs Ainārs Rencis – par mērķtiecīgu un nozīmīgu uzņēmuma izaugsmi nozarē, atbalstu vietējai kopienai
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FAPS”, valdes priekšsēdētājs Armands Roze – par nozīmīgu veikumu tautsaimniecībā, ilgtspējīgu saimniecisko darbību, ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un Alūksnes novada atpazīstamības veicināšanā

 

2019. gadā

 • Nominācijā “MEDICĪNA” Leonīds Perevertailo – par augstu profesionalitāti darbā, nozīmīgu ieguldījumu medicīnisko pakalpojumu kvalitātes līmeņa uzlabošanā Alūksnes novadā
 • Nominācijā “KULTŪRA” Brigita Bijone – par mūža ieguldījumu kultūrā, attīstot un saglabājot latviešu tautas dejas tradīcijas Alūksnes novadā
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Laima Aigare – par mūža ieguldījumu izglītībā, nozīmīgu devumu profesijā un pedagogu izaugsmes veicināšanā
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” Gustu ģimene – Valentīna Gusta, Ivita Gusta, Ritvars Gusts, Baiba Gusta, Kaspars Gusts, Mairita Gusta – par aktīvu un ģimenisku veikumu, mūsdienīgi attīstot un pilnveidojot uzņēmumus un nodrošinot darba vietas novada iedzīvotājiem
 • Nominācijā “MECENĀTS” Kristaps Kaulakans – par nesavtīgu atbalstu labdarībai un sabiedriskām aktivitātēm Alūksnes novadā

 

2018. gadā

 • Nominācijā “KULTŪRA” Marina Ramane – par nerimstošu enerģiju Alsviķu pagasta kultūras norišu organizēšanā, nozīmīgu devumu nozares attīstībā Alūksnes novadā
 • Nominācijā “MEDICĪNA” Ausma Mininga – par nozīmīgu profesionālu devumu Alūksnes novada iedzīvotāju veselības aprūpē un medicīnas profesijas prestiža celšanā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Vizma Orlovska – par aktīvu un pašaizliedzīgu sabiedrisko darbību, sirdssiltumu un atbalstu līdzcilvēkiem
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” – Ina Perevertailo – par profesionalitāti un inovatīvu pieeju Alūksnes novada jauniešu muzikālajā izglītībā
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” “Maizes kombināta” kolektīvam – par ilggadīgu darbu un noturīgu kvalitāti ražošanā, saglabājot un attīstot maizes cepšanas tradīciju Alūksnes novadā

 

2017. gadā

 • Nominācijā “KULTŪRA” Vera Sedleniece – par mūža ieguldījumu kultūrā un kultūrizglītībā, nozīmīgu devumu nozares attīstībā Alūksnes novadā
 • Nominācijā “LATVISKUMS” Māra Krieviņa – par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, Alūksnes vārda popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” Alds Līcis – par nozīmīgu un sociāli atbildīgu ieguldījumu vietējās kopienas saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē

 

2016. gadā

 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Edīte Oja – par atbalstu Ziemeru skolas audzēkņiem, viņu vecākiem un pagasta iedzīvotājiem
 • nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” Nata Meģe – par nozīmīgu atbalstu un palīdzību uzņēmējdarbības attīstībā
 • Nominācijā “SPORTS” Aivars Mālnieks – par izciliem sasniegumiem sporta pedagoģijā un novada popularizēšanā sporta jomā
 • nominācijā “MEDICĪNA” Irēna Greivule – par mūža ieguldījumu medicīnā un ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbu
 • nominācijā “IZGLĪTĪBA” Meta Lerha – par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbu izglītības attīstībā Alūksnes novadā

 

2015. gadā

 • Nominācijā “KULTŪRA” Ināra Kravale – par mūža ieguldījumu kultūrā un kultūrizglītībā, nozīmīgu devumu nozares attīstībā Alūksnes novadā
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Lilita Spirka – par nozīmīgu pedagoģisko devumu un ieguldījumu vietējās kopienas kultūrvides attīstībā
 • Nominācijā “SPORTS” Ilgvars Vaskis – par mūža ieguldījumu sportā, izciliem sasniegumiem sporta pedagoģijā
 • Nominācijā “MEDICĪNA” Rūta Merkuševa – par nesavtību un rūpību Alūksnes novada iedzīvotāju veselības aprūpē
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” Daina Liberte – par nozīmīgu un nesavtīgu devumu lauksaimniecības nozares attīstībā Alūksnes novadā

 

2014. gadā

 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Ilze Līviņa – par nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības sistēmas attīstībā un Alūksnes vārda popularizēšanu
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Daiga Ozoliņa – par radošumu un sirdsmīlestību darbā ar bērniem un Alūksnes vārda popularizēšanu
 • Nominācijā “KULTŪRA” Inga Prauliņa un Uģis Prauliņš – par jaunas kultūrvides veidošanu, kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras norišu piedāvājumu vietējai kopienai
 • Nominācijā “KULTŪRA” Gunārs Kalējs – par neizsīkstošu enerģiju novada muzikālo kolektīvu vadīšanā un mūža ieguldījumu kultūrā
 • Nominācijā “KULTŪRA” Renāte Pilipa – par nozīmīgu ieguldījumu novada un pārnovadu etnogrāfisko rakstu izpētē un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Ivars Laiva, Rolands Laiva, Elita Laiva, Ilgvars Laiva – par aktīvu un nesavtīgu darbu sporta, kultūras un sabiedriskās dzīves veicināšanā Zeltiņu pagastā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” biedrība “ASTES UN ŪSAS” – par atbildīgu un nesavtīgu sirdsdarbu dzīvnieku aprūpē un sabiedrības izglītošanā
 • Nominācijā “NOVADA CILDINĀTĀJS” Uģis Puzulis – par nesavtīgu un aktīvu līdzdalību pašvaldības sabiedriskajās aktivitātēs un Alūksnes novada vārda popularizēšanu
 • Nominācijā “ATBALSTS PAŠVALDĪBAI” zemnieku saimniecība “SPROGAS” – par ilgstošu un sekmīgu sadarbību un atbalstu pašvaldības aktivitāšu īstenošanā

 

2013. gadā

 • Nominācijā “KULTŪRA” Iveta Baltā-Vanaga – par radošumu un entuziasmu vietējās sabiedrības aktivizēšanā, mūžizglītības attīstīšanā
 • Nominācijā “ATBALSTS PAŠVALDĪBAI” Iveta Druva-Druvaskalne – par neizsīkstošu enerģiju un ieguldījumu novada tūrisma produktu attīstīšanā un popularizēšanā
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Daina Dubre-Dobre – par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas attīstībā, Alūksnes vārda popularizēšanā
 • Nominācijā “KULTŪRA” Zigrīda Ilenāne – par radošu devumu novada kultūras nozares attīstībā, Alūksnes un tās mākslinieku popularizēšanā
 • Nominācijā “ATBALSTS PAŠVALDĪBAI” Agris Jermacāns – par ieguldījumu Kājnieku skolas un pašvaldības sadarbības stiprināšanā, atbalstu pašvaldības aktivitātēm
 • Nominācijā “LĪDZCILVĒKS” Arita Prindule – par atsaucību un sirdssiltumu līdzcilvēku aprūpē un pašaizliedzīgu rīcību
 • Nominācijā “LĪDZCILVĒKS” Imants Sams – par atsaucību ikdienā, ilgstošu un panākumiem bagātu darbību, veicinot vietējās kopienas attīstību
 • Nominācijā “SPORTS” Gints Teterovskis – par entuziasmu un pašiniciatīvu, iesaistot jauniešus sporta aktivitātēs
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Dzintra Zvejniece – par aktīvu darbu labdarības ideju īstenošanā, novada sabiedrības līdzdalības veicināšanā
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” SIA „DZĪPARI S” – par stabilu un ilgtspējīgu komercdarbību, novada pārstāvēšanu vietējā un starptautiskā līmenī

 

2012. gadā (pasniegts Atzinības raksts un balva “Sudraba zīle”)

 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Eva Aizupe – par nesavtīgu ieguldījumu jauniešu iniciatīvām atbilstošas vides radīšanā, novada interešu izglītības sistēmas attīstībā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Inta Aizupiete – par radošu un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajās norisēs, ieguldījumu senioru saliedētības veidošanā
 • Nominācijā “SPORTS” Edgars Bertuks – par augstu pašatdevi izcilu sportisko rezultātu kaldināšanā, ieguldījumu novada atpazīstamības veicināšanā
 • Nominācijā “VESELĪBAS APRŪPE” Lidija Jukse – par nesavtību, laipnību un sirsnību, cilvēkmīlestību un profesionalitāti pacientu veselības aprūpē
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” Aigars Pepernieks – par profesionalitāti, atsaucību un atbildīgu attieksmi, vadot uzņēmuma darbību
 • Nominācijā “MECENĀTS” Aigars Steberis – par nesavtīgu un nozīmīgu devumu Alūksnes pilsētas un novada kultūras aktivitāšu atbalstīšanā
 • Nominācijā “VESELĪBAS APRŪPE” Zita Skulte – par profesionālu un pacientu novērtētu darbu veselības aprūpē
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Aldis Verners – par ieguldījumu sabiedrības vides izpratnes veidošanā, tūrisma veicināšanā un novada popularizēšanā
 • Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” Gunita Virka – par radošu pieeju un nesavtīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā pierobežas teritorijā
 • Nominācijā “KULTŪRA” Saša Dišeins (Sacha Duchaine) – par nozīmīgu devumu Alūksnes un Marsanēlakotes mūziķu un pašvaldību sadarbības veidošanā un Alūksnes vārda popularizēšanā

 

2011. gadā (pasniegts Atzinības raksts un balva “Sudraba zīle”)

 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Vizma Dravniece – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sabiedriskajās norisēs Malienas pagastā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Ivars Hamanis – par nozīmīgu ieguldījumu vēstures liecību apkopošanā un saglabāšanā, veicinot sabiedrības patriotisko audzināšanu
 • Nominācijā “SPORTS” Viesturs Kazainis – par entuziasmu aktīva dzīvesveida veicināšanā un Ilzenes pagasta popularizēšanu
 • Nominācijā “MECENĀTS” Andris Kļaviņš – par sapratni, atsaucību un atbalstu līdzcilvēkiem
 • Nominācijā “KULTŪRA” Gunārs Ozoliņš – par Alūksnes novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu un līdzdalību kultūrvides veidošanā
 • Nominācijā “KULTŪRA” Gunita Paleja – par nozīmīgu devumu lokālā patriotisma stiprināšanā un ieguldījumu pagasta kultūrvides veidošanā
 • Nominācijā “SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA” Māra Podkalne – par sirdssiltumu un nesavtīgu ieguldījumu līdzcilvēku attīstības veicināšanā, izglītošanā un sabiedrības izpratnes veidošanā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Raivis Podrezovs – par profesionalitāti un nesavtību, rūpējoties par sabiedrības drošību
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Ilona Riekstiņa – par nozīmīgu pedagoģisko un pētniecisko devumu un ieguldījumu Alūksnes novada kultūras vērtību popularizēšanā
 • Nominācijā “VESELĪBAS APRŪPE” Anita Šnikvalde – par profesionalitāti veselības aprūpes jomā, augstu atbildību, sirsnību un sapratni

 

2010. gadā (pasniegts Atzinības raksts un balva “Sudraba zīle”)

 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Andrejs Aleksejevs – par profesionalitāti un nesavtīgu darbu, rūpējoties par sabiedrības drošību
 • Nominācijā “SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA” Zinovija un Gunārs Aploki – par pašaizliedzību un sirdssiltumu bērnu aprūpē un atbalstu līdzcilvēkiem
 • Nominācijā “KULTŪRA” Jānis Baltiņš – par kvalitatīvu un radošu pieeju darbam, nozīmīgu ieguldījumu koru mūzikas mākslā, veicinot Alūksnes novada koru māksliniecisko izaugsmi
 • Nominācijā “SPORTS” Intars Berkulis – par entuziasmu un profesionālu ieguldījumu jaunās biatlona paaudzes sagatavošanā
 • Nominācijā “KULTŪRA” Vilnis Blūms – par nesavtīgu ieguldījumu Alūksnes kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā un atbalstu jauniešiem
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Dzidra Mazika – par vēstures liecību apkopošanu un saglabāšanu, veicinot sabiedrības patriotisko audzināšanu
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Jānis Polis – par nesavtīgu ieguldījumu un devumu Alūksnes novada kultūrvēstures izzināšanā un saglabāšanā
 • Nominācijā “SABIEDRĪBA” Agrita Šaicāne – par radošu un nesavtīgu attieksmi, veicot darba pienākumus un aktīvi iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs
 • Nominācijā “MECENĀTS” Ivars Zariņš – par atsaucību un atbalstu jaunlaiceniešiem un Jaunlaicenes pagasta kultūra dzīvei
 • Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Lidija Zitāne – par darba mīlestību un sirsnību, spēju ieinteresēt, profesionāli strādājot ar bērniem

 

Skip to content