Vakances pašvaldībā

 


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina konkursu uz vakanto ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „SAULĪTE” VADĪTĀJA amatu

Galvenie darba pienākumi: plānot, vadīt, koordinēt un uzraudzīt Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pedagoģisko, administratīvi saimniecisko un finansiālo darbību.

Prasības pretendentam:

 • amatam atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības vadībā  ne mazāka kā  3 gadi;
 • pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizēšanā (dokumentu pārvaldība, finanšu jautājumi, pašvaldības iepirkumi);
 • prasmes darbā ar datoru;
 • labas organizatoriskās un vadības prasmes, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme.

 Vēlamās zināšanas un pieredze:

 • pieredze ES struktūrfondu un citu projektu sagatavošanā un realizēšanā.

Amatam noteiktā mēnešalga  950.00 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma  (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešama), redzējumu par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” attīstību (apjomā līdz 2 A4 lapām datorrakstā) līdz 2019.gada 27.jūnijam plkst.15.00 var nosūtīt pa e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldības Kancelejā, Brūža ielā 7, Alūksnē, LV 4301. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā – šeit.

Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz  SOCIĀLĀ  REHABILITĒTĀJA amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt iemītnieku pamatvajadzības, funkcionālās spējas;
 • izstrādāt iemītnieku individuālās sociālās rehabilitācijas plānus un nodrošināt to īstenošanu;
 • organizēt rehabilitācijas procesu;
 • organizēt iemītnieku ikdienas aktivitātes.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 508,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 27. jūnijam plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: slp@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Kontaktpersona Baiba Meistere, tālrunis 28671840


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 9000001862
pagarina pretendentu pieteikšanos uz vakanto JURISTA amatu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alūksnē

 

Galvenie darba pienākumi: nodrošināt pašvaldības domes, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības administrācijas un izpilddirektora dokumentu, pieņemto lēmumu, izdoto normatīvo aktu, noslēgto darījumu sagatavošanu un atbilstības normatīvajam regulējumam iepriekšējo papildpārbaudi; veikt ar pašvaldības funkciju realizēšanu saistītu uzdevumu īstenošanas atbilstoši normatīvajam regulējumam uzraudzību; nodrošināt pārstāvību administratīvos, izziņas, tiesu procesos, uzraudzības un kontrolējošās institūcijās; kā arī atbildīgā darbinieka kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, funkciju realizēšanu.

Galvenās prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (P.S. lai apliecinātu ārvalstīs iegūtu izglītību, jāpievieno izziņa izglītības dokumenta akadēmiskai atzīšanai Latvijā);
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2. pakāpē;
 • labas zināšanas pašvaldību tiesībās, normatīvo aktu izstrādāšanā, administratīvajā procesā, civiltiesību un publisko iepirkumu nozarē, publisku personu īpašuma (tostarp) kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanā;
 • prasme metodoloģiski pareizi atlasīt, analizēt, interpretēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja izstrādāt un analizēt tiesisku darījumu dokumentus, normatīvos un tiesību piemērošanas aktus, spēja sastādīt procesuālos dokumentus un veikt tiesību normās paredzētās procesuālās darbības;
 • spēja patstāvīgi analizēt un izvērtēt, organizēt savu darbu un noteikt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem;
 • prasmes lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas, datoru un biroja tehniku,
 • vismaz trīs gadu juridiska darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā,
 • konstruktīvisms saskarsmē, juridiskās retoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta, noturība stresa un paaugstinātas intensitātes situācijās.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • darba pieredze normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu u.c. tiesību aktu projektu izstrādāšanā, pieredze publisko iepirkumu jomā, kapitāla daļu pārvaldīšanā, darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā un zināšanas par tās uzbūvi un darbības pamatprincipiem;
 • zināšanas starptautiskajās tiesībās;
 • juridisko terminu pārzināšana divās svešvalodās, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda.

Amatam noteiktā mēnešalga no 917 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis,  informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Pieteikuma/ motivācijas vēstule un dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae) atbilstoši Eiropas Komisijas izveidotajam vienotajam Curriculum Vitae (pieejams www.europass.lv) jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldībai līdz 2019. gada 1.jūlija plkst.16.00  Alūksnes novada pašvaldības Kancelejā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā vai nosūtīt pa e-pastu  dome@aluksne.lv.

Kontaktpersona: izpilddirektore Janīna Čugunova, tālr. 26118815.ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

 Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
 • kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
 • nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, inkontinences preču pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:
· atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
· vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
· labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);

 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 550,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijā
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 20. jūnijam plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: slp@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona Baiba Meistere, tālrunis 28671840