Vakances pašvaldībā

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000018622
iestāde Alsviķu pagasta pārvalde
izsludina pretendentu pieteikšanos uz autobusa vadītāja amatu
 (1.0 slodze, summētais darba laiks)

Galvenie darba pienākumi: transportlīdzekļa vadīšana, uzturēšana un remontdarbu veikšana, skolēnu pārvadājumu nodrošināšana.

Prasības:

 • vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • transportlīdzekļa vadītāja „D” kategorijas apliecība un 95.kods
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
 • zināšanas par autobusa uzbūvi, darbības principiem un ekspluatācijas  noteikumiem;
 • regulāri rūpēties, lai transportlīdzeklis būtu darba kārtībā;
 • zināšanas ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, drošības tehnikā, darba higiēnā, saskarsmes kultūrā, ceļu satiksmi reglamentējošos noteikumos, kas attiecas uz autobusu vadītāja darba pienākumu izpildi;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • psiholoģiskā noturība;
 • darbs saistīts ar darba braucieniem Latvijā un nepieciešamības gadījumos ārpus tās.

Amatam noteiktā mēnešalga pārbaudes laikā 586 EUR, beidzoties pārbaudes laikam 628,00 EUR.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas), iesniegt personīgi Alsviķu pagasta pārvaldē vai nosūtīt pa pastu uz adresi „Pagastnams”, Alsviķos,  Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333 vai nosūtīt uz e-pastu: alsviki@aluksne.lv līdz 2020. gada 11. decembra pulksten 15.00 ( tai skaitā saņemšana pa pastu). Kontaktpersona Ingrīda Sniedze, tālr. 26468713.

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicināti uz interviju klātienē.


Alūksnes novada pašvaldības
ANNAS  pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
aicina pieteikties 1 apkures (ar malku) katlu kurinātāju (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:
• Atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;

 • Pieredze kurinātāja darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta

Galvenie darba pienākumi:

 • Kurināt apkures katlus ar malku atbilstoši apkures katlu ekspluatācijas instrukcijai;
 • sekot līdzi apkures sistēmas stāvoklim, veikt regulāras pārbaudes apkures sistēmā, kontrolēt mēraparātu rādījumus, ja nepieciešams, atgaisot radiatorus;
 • ienest kurtuves telpā malku, piedalīties malkas sagatavošanas darbā

Summētais darba laiks, mēnešalga 434.00 EUR par vienu slodzi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Annas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikumu, CV, amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 24.novembrim plkst. 9.00  personīgi vai pa pastu Annas pagasta pārvaldē  „Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā vai nosūtīt uz e-pastu annas.pagasts@aluksne.lv
Kontaktpersona: Vija  ZAĶE, tālr. 22042791


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt iemītnieku pamatvajadzības, funkcionālās un pašaprūpes spējas;
 • izstrādāt iemītnieku individuālās sociālās aprūpes plānus un nodrošināt to īstenošanu;
 • organizēt aprūpes darbu un izstrādāt aprūpētāju ikmēneša darba grafiku;
 • organizēt iemītnieku ikdienas aktivitātes.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 508,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vē
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijā
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 21. decembrim plkst.1500, nosūtot elektroniski
uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840


Alūksnes novada pašvaldības Bejas pamatskola
Reģistrācijas kods 90009480019
aicina pieteikties sezonas kurinātāju darbam ar zemspiediena apkures katlu uz noteiktu laiku (2.00 likmes). Kurināmais - malka.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt izglītības iestādes apkures iekārtu sekmīgu funkcionēšanu.
 • Sagatavot kurināmo, katlu mājas agregātus un palīgiekārtas darbam.
 • Uzturēt apkures iekārtas labā tehniskā stāvoklī, sekot mēraparātu rādījumiem.
 • Nodrošināt katlu mājas sanitāro tīrību.

Prasības pretendentam:

 • Apliecinošs dokuments darbam ar zemspiediena katliekārtām.
 • Kandidāta izvēlē tiek ņemta vērā darba pieredze iepriekš minētajā vai citā Alūksnes novada, valsts vai pašvaldības iestādē.
 • Spēja patstāvīgi plānot darbu.
 • Prasme veikt sīkus remontdarbus.
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Amatam noteiktā garantētā mēnešalga EUR 430.00(pirms nodokļu nomaksas)

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Bejas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) un izglītību apliecinošus dokumentus  iesniegt līdz 2020. gada 23.novembra plkst. 12.00, personīgi Bejas pamatskolā, Bejā,  Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā vai elektroniski uz e-pastu : skola.beja@aluksne.lv
Kontaktpersona: Silvija AIZUPE, 25664429.


Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”
Reģistrācijas kods 9000001931
  aicina pieteikties darbā PAVĀRU

Darba pienākumi:

 • Ēdiena gatavošana atbilstoši tehnoloģiskajam procesam;
 • Higiēnas prasību ievērošana un nodrošināšana;
 • Ēdiena kvalitātes kontrole.

Prasības pretendentam:

 • Atbilstoša izglītība un pieredze;
 • Plānot savu darbu un strādāt komandā, būt atbildīgam;
 • Pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājam:

 • Darba vieta – Helēnas iela 32,  Alūksne
 • Piedāvājam pilnas slodzes darbu;
 • Stabilu atalgojumu  EUR 488,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2020.gada 24.novembrim plkst.12:00, nosūtot pa pastu vai e-pastu pienenite@aluksne.lv, vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē  “PIENENĪTE”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.

Kontaktpersona: Ingūna Dovgāne, mob.t.22014489.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde,
Reģ.nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz sociālā darbinieka amata vietu (uz noteiktu laiku divas amata vietas)

Galvenie pienākumi:

 • vadīt sociālos gadījumus, identificēt klienta sociālās problēmas, izvērtēt sociālo situāciju, piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības;
 • informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sadarboties ar valsts un citām pašvaldības iestādēm, organizēt un piedalīties starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas tikšanās;
 • pēc pieprasījuma sagatavot atzinumus, ziņojumus;
 • apsekot klientus dzīvesvietā;
 • veikt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.
 • darbs programmā SOPA;
 • pildīt citus iestādes vadītāja uzdotos pienākumus savas kompetences robežās.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā (otrā līmeņa profesionālā), akadēmiskā izglītība vai pēdējo kursu students sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildības sajūta un iecietība stresa situācijās;
 • prasme strādāt komandā;
 • vēlama prasme strādāt ar programmu SOPA;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši valsts valodas likuma prasībām.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē

adrese: Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv

līdz 2020.gada 30.novembra plkst.1500

Kontaktpersonas:
Arturs UPĪTS: 64381347; 26323749;
Ina RAIPULE: 64335009; 27865635.
Darba vietas adrese: Sociālo lietu pārvalde, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē.
Mēnešalga: No 653,00 EUR

Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicinātu uz interviju klātienē.

 

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

 

ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
Struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu (viena slodze)

 Galvenie pienākumi:

 •  nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
 • kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
 • nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Amatam noteiktā mēnešalga 785,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba organizācija: summētais darba laiks pēc grafika.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 26. novembrim plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840


Skip to content