Vakances pašvaldībā

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde,
Reģ.nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz sociālā darbinieka amata vietu (uz noteiktu laiku divas amata vietas)

Galvenie pienākumi:

 • vadīt sociālos gadījumus, identificēt klienta sociālās problēmas, izvērtēt sociālo situāciju, piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības;
 • informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sadarboties ar valsts un citām pašvaldības iestādēm, organizēt un piedalīties starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas tikšanās;
 • pēc pieprasījuma sagatavot atzinumus, ziņojumus;
 • apsekot klientus dzīvesvietā;
 • veikt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.
 • darbs programmā SOPA;
 • pildīt citus iestādes vadītāja uzdotos pienākumus savas kompetences robežās.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā (otrā līmeņa profesionālā), akadēmiskā izglītība vai pēdējo kursu students sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildības sajūta un iecietība stresa situācijās;
 • prasme strādāt komandā;
 • vēlama prasme strādāt ar programmu SOPA;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši valsts valodas likuma prasībām;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē
adrese: Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv
līdz 2021.gada 16.marta plkst.1500
Kontaktpersonas:
Arturs UPĪTS: 64381347; 26323749;
Ina RAIPULE: 64335009; 27865635.
Darba vietas adrese: Sociālo lietu pārvalde, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē.
Mēnešalga: No 715,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicinātu uz interviju klātienē. 

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde,
Reģ.nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt un vadīt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu sociālā dienesta klientiem;
 • Nodrošināt klientu rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši plānam;
 • Veikt profesionālu sociālo rehabilitāciju;
 • Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • Palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā;
 • Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā.
 • prasme rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei, uzņemties atbildību;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un prasmes strādāt komandā;
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • teicama saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
 • pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē
adrese: Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv
līdz 2021.gada 19.marta plkst.1500

Kontaktpersonas:
Ina RAIPULE: 64335009; 27865635.
Evita BONDARE: 64335010; 26357597
Darba vietas adrese: Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē
Mēnešalga: 595,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, pēc trīs mēnešu pārbaudes laika)
Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicinātu uz interviju klātienē.

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

 

Alūksnes novada pašvaldība
reģistrācijas kods 90000018622
 izsludina pretendentu pieteikšanos uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu

Amata pienākumi jāveic Alūksnes pilsētā un Jaunalūksnes pagastā.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • vismaz akadēmiskā maģistra grāds vai profesionālā maģistra grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija.

 

Papildus Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas un 11.panta izvirzītajām prasībām:

 • izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • labas organizatora iemaņas un komunikācijas spējas;
 • labi orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
 • augstas darba spējas, precizitāte;
 • iniciatīva, spēja plānot savu darbu, augsta atbildības sajūta;
 • prasme pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
 • vēlams - apgūta bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam nepieciešamā Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” noteiktā mācību programma.

Amatam noteiktā mēnešalga 935 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV),  vēlams rekomendācijas, līdz 2021.gada 15.marta plkst.15.00 nosūtīt uz e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu (adrese: Alūksnes novada dome, Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301) vai iesniegt personīgi – Alūksnes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Kontaktpersona: Gunta VANAGA, t. 26411168


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
izsludina atklātu konkursu uz  pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Alūksnes nami” VALDES LOCEKĻA amatu

 

Valdes locekļa pienākums ir vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem, pilnvarojuma līgumam un normatīvo aktu prasībām.

Kandidātam/-ei izvirzāmās prasības

 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • valsts valodas (vismaz C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas, tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas SIA “Alūksnes nami” komercdarbības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • nevainojama reputācija;
 • izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbības (nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana) jomu;
 • izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, t.sk. kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošanu un realizēšanu;
 • izpratne un zināšanas par administratīvo un finanšu vadību, pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un racionālā izmantošanā;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • zināšanas un pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Nepieciešamās kompetences

 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana

Nominācijas procesā nevar piedalīties un par kandidātu/-i uz valdes locekļa amatu kļūt persona, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas liedz ieņemt valdes locekļa amatu.

Kandidātam/-ei jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, datētu, motivētu pieteikumu SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa kandidātu nominācijas procesam (izmantojot nolikuma 1.pielikumā noteikto formu);
 • dzīves gājuma aprakstu jeb CV (Curriculum Vitae), kas sagatavots atbilstoši Europass CV standarta formai, iekļaujot pašvērtējumu par datorprasmēm, informāciju par B kategorijas autovadītāja apliecību un norādīt kontaktinformāciju par personām, no kurām Komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu (vismaz par pēdējo darba vietu);
 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu, ka uz kandidātu nav attiecināmi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi (izmantojot nolikuma 2.pielikumā noteikto formu);
 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei (C1 līmenis) (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • redzējums par SIA “Alūksnes nami” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses). Informācija par kapitālsabiedrību pieejama aluksnesnami.lv ;
 • citu dokumentu kopijas, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot, kas apliecinātu izvirzīto prasību izpildi;

Pieteikuma dokumentus, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesam” var iesnieg Alūksnes novada pašvaldībai:

 • Alūksnes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1.stāvā darba dienās (pirmdien no 8.00 - 17.30, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 - 17.00, piektdien no plkst.8.00 – 16.30);
 • nosūtot pa pastu uz adresi: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;

Pieteikuma dokumentus var iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@aluksne.lv vai izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 12.marta plkst. 16.00

Ar informācija par situāciju SIA “Alūksnes nami”, tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem var iepazīties šeit

Ar nominācijas procesa nolikumu var iepazīties šeit

Ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties šeit

Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi.

Mēneša atlīdzība no 1570 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Kontaktpersona: Nominācijas komisijas priekšsēdētājs Dzintars Adlers tālr. 29299933

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Piesakoties konkursam uz vakanto valdes locekļa amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei konkursa mērķim – kandidātu atlases nodrošināšanai.

Skip to content