Aktuālās apspriešanas

 

 

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai – vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai Ziemera pagastā Alūksnes novadā

 

Paziņojums tiks publicēts 2021. gada 2. novembrī

Alūksnes un Apes novadu laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas” Nr. 84

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai – vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai Ziemera pagastā Alūksnes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģistrācijas Nr. 43203003333, juridiskā adrese: “Putni”, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4301.

Paredzētās darbības ietvaros plānots pārbūvēt esošās novietnes un/vai izbūvēt papildu novietnes mājputnu audzēšanai. Tādējādi kompleksā tiks palielināts dējējvistu vietu skaits no 425 000 līdz 2 000 000 un palielināts saražotās produkcijas apjoms no 124 milj. gadā līdz 560 milj. vistu olu gadā. Vienlaikus paredzēts izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru produkcijas šķirošanai un pārstrādei, ūdensapgādei un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas sistēmai, barības izejvielu gatavošanai un uzglabāšanai, kā arī vistu mēslu apsaimniekošanai. Plānotā darbība paredzēta jau esošajā kompleksa “Alūksnes putnu ferma” teritorijā nekustamajos īpašumos “Putni” (kadastra apzīmējums 3696 008 0051), “Mētras” (kadastra apzīmējums 3696 008 0052) un “Mētras 1” (kadastra apzīmējums 3696 008 0177).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešanas process notiks neklātienes formā (attālināti) no š.g. 2. novembra līdz 24. novembrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 15. novembrī plkst. 17:00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot tīmekļa saiti https://zoom.us/j/95864894023

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 24. novembrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi komplekss@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 24. novembrim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • papīra formātā Ziemera pagasta pārvaldē – “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29379590 vai 64381119);
  • papīra formātā Alūksnes klientu apkalpošanas centrā – Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 64381496 vai 66954904);
  • Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē: aluksne.lv;
  • tīmekļa vietnē: environment.lv/lv/aktualitates.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 24. novembrim.

1. pielikums

2. pielikums

Iesniegums

Pārskats par paredzētās darbības – vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana – sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ar materiāliem var iepazīties arī pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē, Dārza ielā 11, Alūksnē, pie brīvpieejas datora.

 


 

Skip to content