Domes sēdes 25.03.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 25.03.2021. darba kārtība

25.03.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunie Dienvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0127, “Stiliņi 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 003 0143, “Mežmalas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0187, “Dienvidi 16”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 003 0150, “Rāznas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Alūksnes novadā.
 8. Par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā” izdošanu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 11. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
 12. Par darba attiecību izbeigšanu ar Kristīni PUĶĪTI.
 13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 51 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
 14. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupām.
 15. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
 16. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par individuālajām konsultācijām.
 17. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 18. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 19. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ēkas remontam.
 20. Par valsts finansējumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai.
 21. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2021. gadam.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 29.10.2020. lēmumā Nr. 280 “Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldei”.
 23. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā “Pūcīte”.
 24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 25. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
 26. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” pamatkapitāla palielināšanu.
Skip to content