Finanšu komitejas 16.09.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 16.09.2021. darba kārtība

16.09.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 006 0087, “Sulas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 006 0064, īpašumā “Robežnieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0098, īpašumā “Oleški”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3652 001 0105, īpašumā “Meldri”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 002 0081, “Krastmaļi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38 – 59, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 6 – 24, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejās”-10, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par dzīvojamās mājas “[..]”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
11. Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu valsts īpašumā.
12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā Nr. 147 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu”.
13. Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi.
14. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu”.
15. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” izdošanu.
18. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu.
19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
20. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
21. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai optiskā interneta pieslēgšanai.
22. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS”.
23. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projektu ieviešanas, ekspertīzes un plānošanas pasākumiem.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Skip to content