KĀ TIE LIELIE, TĀ TIE MAZIE - Alūksnes novads

KĀ TIE LIELIE, TĀ TIE MAZIE

KĀ TIE LIELIE, TĀ TIE MAZIE.
/Latviešu tautas sakāmvārds/

Šajā mācību gadā 3.grupas bērni ar skolotājām uzsāka darboties programmā “Līderis manī!. Bērni nemanot tika iesaistīti “Līderis manī” programmas iekļaušanā ikdienas darbos. Skolotājas mācījās pašas  sadarboties ar  programmas citu izglītības iestāžu pedagogiem Latvijā un dalījās pieredzē ar grupas bērnu darbiem un sasniegumiem, tos analizēja, pielāgoja programmas prasībām.

Ko programma dod bērniem? Bērnus iedvesmo izvēlēties līderību un iegūt prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus 21.gadsimtā. “Līderis manī!” palīdz bērniem kļūt pašpaļāvīgiem, uzņemties iniciatīvu, plānot uz priekšu, uzstādīt mērķus un sekot līdzi to izpildei, izpildīt savus mājasdarbus, prioritarizēt savu laiku, pārvaldīt savas emocijas, būt taktiskiem pret citiem, pārliecinoši paust savu viedokli, risināt konfliktus, rast radošus risinājumus, novērtēt atšķirīgo un dzīvot līdzsvarotu dzīvi.

3. grupā mācību gada laikā esam darbojušies, apgūstot caurviju prasmes kritiskajā domāšanā un problēmu risināšanā.

Bērni pieņem lēmumus vienkāršās ikdienas situācijās, mācās uzņemties atbildību un izdarīt izvēles.​ Ļoti svarīga prasme ir jaunrade un uzņēmējspēja​. Izglītojamie veido ieradumu izrādīt iniciatīvu un paveikt iesākto līdz galam.​

Apgūti tikumi: atbildība, cieņa, uzņēmība un savaldība​, kā arī ieradums veidot cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem.​

Bērna ievēro saziņas kultūru uzdevumu veikšanā un ikdienas saskarsmē. ​Sasveicinās, atsveicinās, pateicas, lūdz.​

 

Visa gara garumā esam apguvuši un nostiprinājuši prasmi komunikatīvajā kompetencē PUBLISKĀ RUNA UN PRASME UZSTĀTIES, kā arī prezentēšanas prasmes.

Kā kompetences noslēgums un prasmju pierādījums bija pasākums “Lielā dzejošana”, kuram gatavojoties tika realizētas pārsvarā bērnu idejas. Tapa ielūgumi, afišas un vecāki novērtēja bērnu pašu vadīto pasākumu un priekšnesumus dzejā, dejā un mūzikā.

“Līderis manī” māca sadarboties visos līmeņos. Īpaši laba šajā mācību gadā mums izdevās sadarbība ar grupas vecākiem. Paldies viņiem par iesaisti mācību procesā ar savām iniciatīvām un iecerēm, kas kopumā darbojas bērnu labā.

Gada noslēgumā tikāmies vecāku talkā, lai kopā darbojoties pierādītu, ka KOPĀ IR LABĀK un VISI VAR IEGŪT.

Esam sapratušas, ka ikvienā bērnā ir stiprās puses un spēja uzņemties atbildību par savu nākotni jeb būt līderim savā dzīvē.

Lai saulaina, darbīga vasara ikvienam!

KĀ TIE LIELIE, TĀ TIE MAZIE KĀ TIE LIELIE, TĀ TIE MAZIE

Sagatavoja: 3.grupas skolotājas, programmas “Līderis manī” ieviešanas komandas locekles Anita ŠNEIDERE, Sintija PUŠPURE

Skip to content