Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem - Alūksnes novads

Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem

 

Saistošo noteikumu projekts

Termiņš viedokļa izteikšanai

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības galvojuma studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem
21.02.2024. – 06.03.2024.
Par interešu izglītības programmu licencēšanu
20.02.2024. – 05.03.2024.
Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
19.02.2024. – 04.03.2024.
Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novadā 19.02.2024. – 04.03.2024.
Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” 19.02.2024. – 04.03.2024.
Par līdzfinansējuma maksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēs 19.02.2024. – 04.03.2024.
Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā 15.02.2024. – 29.02.2024.
Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 07.02.2024. – 21.02.2024.

 

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem Jūs varat izteikt brīvā formā vai izmantojot sagatavotās anketas:

Iesnieguma veidlapa viedokļa izteikšanai par saistošo noteikumu projektu (parakstīšanai ar elektronisko parakstu) (.pdf)

Iesnieguma veidlapa viedokļa izteikšanai par saistošo noteikumu projektu (.docx)

 

Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā Jūs varat iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • elektroniski iesniedzot iesniegumu pašvaldības e-adresē 
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu)
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā.

 

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Šo kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā.

 

Skip to content