Informācija aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” zemes īpašniekiem - Alūksnes novads

Informācija aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” zemes īpašniekiem

Veclaicenes-ainava Kopš 2015. gada marta tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene”. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai (tai skaitā priekšlikumi funkcionālajam zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem).

Dabas aizsardzības plānu izstrādātāji – vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” informē, ka 2016. janvāra sākumā notiks dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene” sabiedriskā apspriešana. Tās laikā visiem interesentiem būs iespējams iepazīties ar plānu saturu un priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai, kā arī sniegt savus komentārus. Būs pieejamas interaktīvās kartes.

Konkrēta informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm un dabas aizsardzības plāna pieejamību būs atrodama Alūksnes novada (http://www.aluksne.lv) un Apes novada (http://www.apesnovads.lv) pašvaldību mājas lapās, gan citos interneta resursos – Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā (www.daba.gov.lv), projekta „Integrētie plānojumi” mājas lapā (www.integralplan.daba.gov.lv) un plāna izstrādātāju mājas lapā (www.environment.lv). Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu būs publicēti arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstos „Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”.

Dabas aizsardzības plāna izstrādātāju tālrunis: 67242411. Jautājumu un neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar Lūciju Kursīti (lucija@environment.lv) vai Aigu Toru (aiga.tora@environment.lv).

Skip to content