2017. gada 21. decembra finanšu komitejas sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

2017. gada 21. decembra finanšu komitejas sēdes darba kārtība

21.12.2017., plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par cirsmu “Eglaine – 3”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījums Alūksnes novada domes 2012. gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” izdošanu.
 4. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. novembra lēmuma Nr.445 “Par saistošo noteikumu Nr.24/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošanu” atzīšanu par spēkā neesošu.
 5. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi” 1.kārtas pārbūve”.
 6. Par projektu “”Pašvaldības autoceļu “Liepiņi-Jaunzemi”, “Siveci-Darbnīcas” un “Darbnīcas-Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā”.
 7. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu.
 8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.11.2017. lēmumā Nr.444 “Par galvojumu SIA “Alūksnes slimnīca” radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācijai”.
 9. Par līdzekļu piešķiršanu Mālupes pagasta pārvaldei automašīnas iegādei.
 10. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 12. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2018. gadā.
 13. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
 14. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.308 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis””.
 15. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.309 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
 16. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.311 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””.
 17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.312 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte””.
 18. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.313 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””.
 19. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.321 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā”.
 20. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.322 “Par pakalpojuma maksu Liepnas internātpamatskolā”.
 21. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.319 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā”.
 22. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.315 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā”.
 23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.320 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā”.
 24. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.12.2017. lēmumā Nr.317 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”.
 25. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.316 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā”.
 26. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.318 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ilzenes pamatskolā”.
 27. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.314 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunlaicenes sākumskolā”.
 28. Par grozījumu Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr.331 “Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes sākumskolā”.
 29. Par pašvaldības nojaucamajām ēkām.
Skip to content