Kad logu maiņa īpašumā jāskaņo ar Būvvaldi

Vasara ir laiks, kad māju un dzīvokļu īpašnieki vairāk laika un līdzekļu veltī savu īpašumu sakārtošanai un remontdarbiem. Viens no populārākajiem remonta veidiem mājokļos ir logu nomaiņa. Vai tā ir jāsaskaņo ar Būvvaldi?

 Ja ēkā ir paredzēts tikai nomainīt logus, tad nav nepieciešams neko saskaņot ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam – dalījumam, formām, proporcijām, materiālam, krāsai un apdarei, logailu dziļumam un apdarei, profilam, dekoratīvajiem elementiem un citām detaļām. Pie logu nomaiņas ēkās nedrīkst veikt nekādus citus ēkas fasādes būvdarbus.

 Savukārt, ja logus paredzēts mainīt ēkā, kas atrodas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, Būvvaldē jāiesniedz iesniegums, kam pievienota skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu – uz tās jābūt sertificēta arhitektūras jomas būvspeciālista parakstam. Ja ēka ir atzīta par arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekli, tad papildus jāsaņem arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (iepriekš Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) atļauja.

 Ja jūs plānojat nomainīt vecos koka rāmjus pret plastmasas rāmjiem ar stikla paketēm vai padziļināt un paplašināt logailas, tad gan bez Būvvaldes atļaujas neiztikt. Būvvaldei jāiesniedz  sertificēta speciālista izstrādāts pieteikums.

 Ja logu nomaiņa paredzēta daudzdzīvokļu mājā, iesniegumam jāpievieno piekrišana no mājokļa īpašnieku vairākuma.

 Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka “Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvniecības ieceres dokumentācijas, akceptētas apliecinājuma kartes vai akceptēta paskaidrojuma raksta, bez būvatļaujas vai pirms tam, kad izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 Ja būvniecība norit bez paredzēto dokumentu noformēšanas vai neatbilst apstiprinātajam projektam, Būvvaldes būvinspektors nekavējoties liks darbus pārtraukt un veikt nepieciešamos saskaņošanas pasākumus. Ja Būvvalde konstatēs, ka pārbūves rezultātā tiek nodarīts kaitējums dzīvoklim vai ēkai vai arī patvaļīgi veikto būvniecību nav iespējams saskaņot, piemēram, nav iespējams saņemt kopīpašnieku piekrišanu, būvvalde pieņems lēmumu par telpu sākotnējā stāvokļa atjaunošanu un nelikumīgās būvniecības seku novēršanu – protams, izdevumi būs jāsedz vainīgajam dzīvokļa īpašniekam.

 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. panta pirmā daļa nosaka, ka par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu fiziskajām personām tiek piemērots naudas sods no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 4300 eiro. Saskaņā ar šā panta otro daļu par būves patvaļīgu būvniecību piemēro naudas sodu – fiziskajām personām no 140 līdz 1400 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 7100 eiro. Par būves  izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā naudas sods fiziskajām personām ir no 70 līdz 1400 eiro, bet juridiskajām personām — no 70 līdz 7100 eiro.

 Pārkāpējiem ir dota iespēja legalizēt nelikumīgo būvniecību. Protams, arī šajā gadījumā soda piemērošana nav izslēgta, taču godīga un labprātīga atzīšanās pārkāpuma izdarīšanā tiek uzskatīta par atbildību mīkstinošu apstākli. Pēc tam ir jāveic visas paredzētās saskaņošanas procedūras.

 Aicinu māju un dzīvokļu īpašniekus apzināties, ka katrs īpašums veido pilsētas vizuālo tēlu. Īpašniekiem jāpievērš lielāka uzmanība ēkas arhitektūrai, jo logu dalījuma tonim un materiālam ir ļoti liela nozīme, lai saglabātu ēkas arhitektūras stilu un raksturu, kas veido arī pilsētas kopējo tēlu. Veidosim kvalitatīvāku pilsētas vidi! Aicinu māju un dzīvokļu īpašniekus, kas plāno logu maiņu vai jebkādus citus remontdarbus savā īpašumā, vispirms vērsties Būvvaldē ar neskaidrajiem jautājumiem!

Sandra Smildziņa,
Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte

Skip to content