Tautsaimniecības komitejas 12.02.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 12.02.2018. sēdes darba kārtība

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA
SĒDE Nr. 2
12.02.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par nekustamā īpašuma “Ceļinieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  4. Par 25.06.2015. domes lemuma Nr.200 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ausekļos 3”-6, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
  5. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
  6. Par ielu seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi.
Skip to content