Domes sēdes 22.02.2018. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 22.02.2018. darba kārtība

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par nekustamā īpašuma “Ceļinieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par 25.06.2015. domes lēmuma Nr.200 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ausekļos 3”-6, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – siltumapgādes sistēmas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Rijukalna ielā un ūdensvada Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 9. Par darba attiecību izbeigšanu ar Rasmu MUCENIECI.
 10. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu.
 11. Par investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai.
 12. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 13. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve” īstenošanai.
 14. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortūži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1.kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 15. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 16. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 17. Par projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.
 18. Par projektu “Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
 19. Par projektu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.
 20. Par projektu “Līdaku pavairošana Indzera ezerā”.
 21. Par projektu “Līdaku pavairošana Sudala ezerā”.
 22. Par projektu “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”.
 23. Par projektu “Elektroniska informatīvi izglītojoša stenda uzstādīšana pie Alūksnes ezera”.
 24. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes izlabošanas mērķprogrammu 2018. gadam.
 25. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 26. Par ielu seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi.
 27. Par īpašuma iegādi.
 28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pasākumu nodrošināšanai.
 29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 30. Par Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju.
 31. Par Liepnas internātpamatskolas likvidāciju.

 

Skip to content