Finanšu komitejas 19.04.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.04.2018. sēdes darba kārtība

19.04.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tālavas ielā 9-4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
4. Par noteikumu Nr._/2018 “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās telpās” apstiprināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
6. Par būvju nekustamjā īpašumā “Krejotava”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
7. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.16 “Par projektu “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr. 383 “Par projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā””.
9. Par projektu “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”.
10. Par projektu “Ģimene kā vērtība Alūksnes novadā”.
11. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018. gadam aktualizēšanu.
12. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumiem.
13. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā.
14. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
15. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
16. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
18. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” izdošanu.
19. Informācija par projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”.
SLĒGTĀ DAĻA:
20. [..].

Skip to content