Domes sēdes 26.04.2018. darba kārtība

26.04.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 2-3, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 13-81, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tālavas ielā 9-4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltis”- 1, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas”- 1, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Straumes”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par cirsmu “Vārpas 8” un “Ezeriņi”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
11. Par būvju nekustamjā īpašumā “Krejotava”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
12. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
13. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu.
14. Par Alūksnes pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pamatgājienu pilnveidošanas apraksta apstiprināšanu.
15. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.16 “Par projektu “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr. 383 “Par projektu “Infrastruktūras uzlabošanas industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā””.
17. Par projektu “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”.
18. Par projektu “Ģimene kā vērtība Alūksnes novadā”.
19. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011. – 2017. Investīciju plāna 2015. – 2018. gadam aktualizēšanu.
20. Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 29.kongresā.
21. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
22. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” izdošanu.
23. Par Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu.
24. Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā.
25. Par Ziemeru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
26. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumiem.
27. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā.
28. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
30. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
31. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļu “Liepiņi – Jaunzemi”, “Siveci – Darbnīcas” un “Darbnīcas – Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
32. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
33. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr.332 “Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
34. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
35. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novda domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” izdošanu.
36. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu pavasara plūdu radīto zaudējumu novēršanai.
37. Par Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.

SLĒGTĀ DAĻA:
38. [..].

Skip to content