Alūksnes novada domes 23.08.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 23.08.2018. sēdes darba kārtība

23.08.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 012 0027, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 012 0026, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezermalas”- 3, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 007 0280 īpašumā “Rožulejas”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 011 0195, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 011 0194, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
10. Par pirmpirkuma tiesībām.
11. Par atbalstu nekustamā īpašuma iegādei.
12. Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Alūksnes novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” precizēšanu.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 “Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanai”.
15. Par grozījumiem 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr.290 “Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs”.
16. Par grozījumiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikumā.
17. Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2018. – 2022. gadam apstiprināšanu.
18. Par Administratīvās komisijas sastāvu.
19. Par atļauju Guntai VANAGAI savienot amatus.
20. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2017. lēmumā Nr. 13 „Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem”.
21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 234 „Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūve”.
22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.439 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””.
23. Par projektu “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta”.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
25. Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
26. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
27. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
28. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā.
29. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
30. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
31. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
32. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
33. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
34. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
35. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
36. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā.
37. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
38. Par Liepnas vidusskolas internātu un papildus finansējuma piešķiršanu.
39. Par pirmsskolas grupu izveidošanu un papildus finansējuma piešķiršanu.
40. Par līdzekļu piešķiršanu kalnu divriteņu (MTB) 100 kilometru maratonam.
41. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Skip to content