Tautsaimniecības komitejas 16.10.2018 sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 16.10.2018 sēdes darba kārtība

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0136 īpašumā “Retāji”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0135, “Krūmpapardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0241, “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzērvju iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnes “Zāgadi” iecirknim “Zāgadi”, Alsviķu un Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.

Skip to content