Alūksnes novada domes 22.11.2018. sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE

SĒDE Nr. 16

22.11.2018., plkst. 10:00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Sēžu zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0097, “Odiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnes “Veclaicene” iecirknim “Kļavukalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
 4. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads” izdošanu.
 6. Par noteikumu Nr._/2018 “Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process” izdošanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES”, atsavināšanu.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumā Nr.48 “Par Alūksnes Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumā Nr. 48 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Rijukalna ielā un ūdensvada Vējakalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” .
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
 12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas iekšpagalma sakārtošanai.
 13. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai.
 14. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam.
 15. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte”.
 16. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
 17. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 18. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 19. Par Dzirnavu tilta Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošanu.
 20. Par darba attiecību izbeigšanu ar Eviju ŠVALBI.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 22. Par projektu “Strautiņu vissezonas sporta un atpūtas laukumu uzlabošana”.
 23. Par projektu “Alūksnes ezera bērni – apgūst prasmes un iemaņas”.
 24. Par projektu “Aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana dažāda vecuma iedzīvotājiem Alsviķu pagastā”.
 25. Par projektu “Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenes pagastā un Alūksnes novadā”.
 26. Par projektu “Telpas remonts un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zeltiņu pagastā”.
 27. Par projektu „Tehniskā aprīkojuma iegāde Malienas tautas nama piedāvājuma attīstīšanai un mūsdienīgai izaugsmei”.
 28. Par projektu „Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana”.
 29. Par projektu „Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim”.
 30. Par projektu „Mūsdienīgs skatuves apgaismojums Pededzes tautas namā”.
 31. Par projektu „Pededzes vēsture vakar un rīt”.
 32. Par projektu „Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā”.
 33. Par projektu „Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes uzlabošanai”.
 34. Par projektu „Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”.
 35. Par projektu „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunannā iedzīvotāju sportisko aktivitāšu nodrošināšanai”.
 36. Par projektu „Tehniskā aprīkojuma iegāde Veclaicenes pagasta kultūrvides nodrošināšanai”.
 37. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015. -2018. gadam aktualizēšanu
 38. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības  budžetu 2018. gadam”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].
Skip to content