Tautsaimniecības komitejas 21.01.2019 sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 21.01.2019 sēdes darba kārtība

21.01.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Birzmaļi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
3. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā Nr.257 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas”-10, Kornetos, Veclaicenes pagastā Alūksnes novadā iznomāšanu. 6. Par Alūksnes pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada darba plāna apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
8. Par darba attiecību izbeigšanu ar Lienu STABINGI.

Skip to content