Finanšu komitejas 24.01.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 24.01.2019. sēdes darba kārtība

24.01.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mušķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas” – 17, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas”-10, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu.
5. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
6. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
7. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
9. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.

Skip to content