Alūksnes novada domes 31.01.2019. sēdes darba kārtība (PAPILDINĀTA)

31.01.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

 

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mušķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas” – 17, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Birzmaļi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.398 “Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu”.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.07.2018. lēmumā Nr.257 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
9. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
10. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas”-10, Kornetos, Veclaicenes pagastā Alūksnes novadā iznomāšanu.
12. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumā Nr.436 “Par projektu “Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai””.
14. Par darba attiecību izbeigšanu ar Lieni STABINGI.
15. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
17. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
18. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
19. [..].

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

  1. Par darba attiecību izbeigšanu ar Ingu OZOLIŅU.
  2. Par pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru.
Skip to content