Finanšu komitejas 21.02.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.02.2019. sēdes darba kārtība

21.02.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada pašvāldības nekustamā īpašuma “Romeškalns-1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija noteikumos Nr. 2/2018 “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamajās telpās”.
  4. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.
  5. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  6. Par Jaunannas pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
  7. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
  8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
  9. Par automašīnu iegādi.
  10. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
Skip to content