Finanšu komitejas 19.09.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.09.2019. sēdes darba kārtība

19.09.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

1.Par darba kārtību.
2.Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0491, “Purs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3.Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brūži 3”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4.Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” – 9, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5.Par saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
6.Par saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm” izdošanu.
7.Par saistošo noteikumu Nr. _/2019 ,,Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
8.Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu pasākumam “Liepnas skolas 140 gadu jubilejas pasākums un absolventu salidojums”.
9.Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem.
10.Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2019. lēmumā Nr. 43 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
11.Par LIFE programmas projektu konkursu.
12.Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumā Nr.435 “Par projektu “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes uzlabošanai””.
13.Par rezervēto mērķprogrammas līdzekļu izmantošanu.
14.Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
15.Par finansējuma pārkārtošanu.
16.Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
17.Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

Skip to content